Т.Рысқұлов аудандық аумақтық сайлау комиссиясының ХАБАРЛАМАСЫ

401 Views

Т.Рысқұлов аудандық аумақтық сайлау комиссиясының ХАБАРЛАМАСЫ сайлау комиссиясы

(Құлан а., Жібек жолы көшесі, 73. Тел: 2-16-00).
Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 21 қыркүйектегі №1019 Жарлығымен 2022 жылғы 20 қарашаға Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауы тағайын­далуына байланысты және Қазақстан Респуб­ликасы Орталық сайлау комиссиясының 2022 жылғы 22 қыркүйектегі №65/538 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспарының 3 тармағына сәйкес, Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы құрамы жөнінде хабарлайды:
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы
Комиссия төрағасы – Тлепов Манарбек Әміреұлы.
Комиссия төрағасының орынбасары – Әлібаев Ералы Ермекұлы.
Комиссия хатшысы – Иманбеков Талғат Әбдіқұрманұлы.
Комиссия мүшелері:
Нурмагамбетова Гулсара Балханқызы
Ноғайбаев Жанат Абікұлы
Әлпеисов Асқар Жақыпбекұлы
Құралбаев Ернар Сәбитбекұлы

Сообщение Территориальной избирательной комиссии района Т. Рыскулова

(с. Кулан, ул. Жибек жолы 73, тел: 2-16-00)
В связи с назначением внеочередных выборов Президента Республики Казахстан 20 ноября 2022 года Указом Президента Республики Казахстан от 21 сентября 2022 года №1019 и в соответствии с пунктом 3 календарного плана основных мероприятий по подготовке и про­ве­­дению внеочередных выборов Президента Рес­публики Казахстан, утвержденного постанов­ле­нием Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 22 сентября 2022 года №65/538 избирательная комиссия района Т.Рыскулова сообщает о составе:
Избирательная комиссия района Т.Рыскулова
Председатель комиссии – Тлепов Манарбек Амиреевич.
Заместитель председателя комиссии – Алибаев Ералы Ермекович.
Секретарь комиссии: – Иманбеков Талгат Абдикурманович.
Члены комиссии:
Нурмагамбетова Гульсара Балхановна
Ногайбаев Жанат Абикович
Альпеисов Аскар Жакыпбекович
Куралбаев Ернар Сабитбекович

Хабарлама

2022 жылғы 25 қыркүйекте Т.Рысқұлов ауданы Көкдөнен ауылдық округі әкімінің сайлауы өтті.
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы «Қазақстан Республикасындағы сайлау ту­ра­лы» Қазақстан Респуб­ли­касы Консти­ту­циялық Заңының 14-бабының 9) тармақ­­ша­сына, 44-бабының 2-тармағына, 45-бабына, 113-11-бабына сәйкес, Т.Рысқұлов ауданының ауыл, ауылдық округтері әкімдерін сайлау нәтиже­лері туралы учас­келік сайлау комиссияларының хатта­малары негізінде сайлау қорытындыларын анық­тады:
Көкдөнен ауылдық округі әкімінің сайлауы бойынша:
Сайлау округі бойынша сайлаушылар тізіміне 2319 азаматтар енгізілді, оның ішінде 1632 адам да­уыс берді. Жарамсыз бюллетеньдер саны – 15, «Бар­лығына қарсы» деген жолда қойылған белгі саны – 3.
Әрбір кандидат үшін берілген дауыстар саны: Атабаев Т.А – 1373; Балпанов Д.Т – 161; Омаров И.Ф – 98.
Көкдөнен ауылдық округінің әкімі болып Атабаев Төлеген Алпамысұлы сайланды. Ол 1977 жылы туылған, Көкдөнен ауылдық округінің әкімі Көкдөнен ауылында тұрады, «Аманат» партиясы ұсынған.

СООБЩЕНИЕ

25 сентября 2022 года состоялся выборы акима Кокдоненского сельского округа района Т.Рыскулова.
Избирательная комиссия района Т.Рыскулова в соответ­ствии с подпунктом 9) статьи 14, пунктом 2 статьи 44, статьей 45, статьей 113-11 Конституционного закона Респуб­лики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», на основании протоколов участковых избирательных комиссии о результатах выборов акима Кокдоненского сельского округа района Т.Рыскулова установил итоги выборов:
По выборам акима Кокдоненского сельского округа:
В список избирателей по избирательному округу включено 2319 граждан, из них проголо­совали 1632. Число бюллетеней недействительных – 15, с отметкой в строке «Против всех» – 3.
Число голосов, поданных за каждого кандидата: Атабаев Т.А – 1373; Балпанов Д.Т – 161; Омаров И.Ф – 98.
Избран акимом Кокдоненского сельского округа Атабаев Толеген Алпамысович 1977 года рождения. Аким Кокдоненского сельского округа проживает в селе Кокдонен, выдвинутый партией «Аманат».

Поделиться ссылкой: