ХАБАРЛАМА

100 Views

ЕСКЕРТПЕ: Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар тізбесі

Қазақстан Республикасының Жер Кодексінің 48 бабына сай және Қазақстан Республикасы Примьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылығы ми­нистрінің «Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл­шаруа­шылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту туралы» 2018 жылғы 20 желтоқсандағы №518 бұйрығының талаптары негізінде:
«Қазақстан Республикасы Жер кодексінің жекелеген нормаларының қолданысын және «Қазақстан Республикасының Жер кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының қолданысқа енгізілуін тоқтата тұру туралы» 2016 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңы (будан әрі – Заң ) норма­ларының қолданылу кезеңінде шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүр­гізу үшін жер учаскесін шетелдіктерге, азамат­тығы жоқ адамдарға, шетелдік заңды тұлғаларға, сондай-ақ, шетелдіктердің қатысуы бар Қазақстан Рес­пуб­ликасының заңды тұлғаларына жер пай­далану (жалға алу) құқығымен беруге рұқсат етіл­мейді.
ҚР-ның жеке және заңды тұлға болып табыла­тын қатысушы конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар ұсынады:
1) конкурсқа қатысуға арналған өтінім;
2) конкурстық ұсыныс;
Конкурстық ұсыныста:
1) Бизнес-жоспар (инвестициялардың бол­жам­ды көлемі, ауылшаруашылығы дақылдарын өңдеп-өсіру алаңдары, ауылшаруашылығы жануар­­ларының мал басы, қолданылатын агротех­но­ло­гиялар, ауылшаруашылығы техникасы мен техно­­логиялық жабдықтың, ауылшаруашылығы сала­сындағы білікті мамандардың болуы, құрыла­тын жұмыс орындарының саны);
2) Шаруашылық ішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауылшаруашылығы инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс шараларды орындау;
3) Ауылшаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талап­тарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауылшаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылысын әртараптандыру бойын­ша инди­кативтік көрсеткіштерді орындау, ғы­лы­ми негіз­делген агротехнологияларды, фито­сани­та­риялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуы тиіс.
Конкурстық ұсыныстың беттері нөмірленіп, тігіл­ген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін – қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін – бірінші басшы­ның (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрі­мен (бар болса) куәландырылады.
Өтінімде және конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде «шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс» «2023 жылғы_12_» желтоқсанға» дейін ашуға болмайды» (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазылады.
Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қабыл­дау және тіркеу конкурс өткізу туралы хабар­лама жарияланған күннен бастап күнтізбелік отыз күн откен соң қараша айының 20-нан бастап 11 желтоқсанға дейін өтінім қабылдау және тіркеу жүргізіледі.
Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қабыл­дау және тіркеу мерзімі аяқталғаннан кейін келесі күні яғни 2023 жылдың 12 желтоқсаны жер комиссиясы түскен жабық конверттері ашу жолы­мен (конкурсқа қатысушылардың қатысуын­сыз) кон­курс­тың қорытындысын шығарады.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Согласно статьи 48 Земельного Кодекса Республики Казахстан и на основании Приказа Заместителя Премьер – Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Респуб­лики Казахстан от 20 декабря 2018 года №518 «Об утверждении правил организации и проведения конкурса по предоствалению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фер­мер­ского хозяйства, сельскохозяйственного производства»:
В период действия норм «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан» О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан» крестьяским хояйствам или фер­мерским хозяйствам для сельско­хояйственного производство иностранным граж­данам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и юридическим лицам Республики Казахстан с иностранным учас­тием зап­­рещается выдавать земельные участки (в аренду).
Участник, являющийся физичес­­ким и юриди­чес­ким лицом, для участия в кон­курсе предс­тав­ляет следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе;
2) конкурсное предложение; Конкурсное предложение должно содержать:
1) бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных живот­ных, применяемые агротехнологии, наличие сельско­­­хозяйственной техники и технологического оборудо­­вания, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество созда­ваемых рабочих мест);
2) обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выпол­нению мероприятий по раз­витию сельско­хозяйственной инфраструктуры;
3) обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выпол­нению индикативных показателей по дивер­си­фикации структуры посевных площадей сельско­хозяйственных культур в соответствии со специа­лизацией региона, соблюдению научно-обосно­ванных агротехнологии, фитосанитарных и карантинных требований. Конкурсное пред­ложение представляется участником конкурса в закрытом конверте, отпечатанное или написанное несмываемыми чернилами в прошитом виде с пронумерованными страницами, где последняя страница заверяется: подписью участника – для физических лиц (или доверенного лица) и подписью первого руководителя (или доверенного лица) и печатью (при ее наличии) – для юридических лиц. В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись «Конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фер­мер­ского хозяйства, сельскохозяйственного произ­вод­ства» и «Не вскрывать до: «12» декабря 2023 года» (указывается точная дата).
Прием и регистрация заявок на участие в кон­курсе принимается и регистрируется с 20 ноября по 11 декабря 2023 года до времени 18-30 минут по истечении тридцати календарных дней с даты опубликования объявления о проведении конкурса. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 12 декабря 2023 года 10-00 подводятся итоги конкурса земельной комиссией путем вскрытия поступивших закрытых конвертов (без участия участников конкурса).

Поделиться ссылкой: