“Мерейлі отбасы” ұлттық конкурсына қабылдау басталды

50 Views

«Мерейлі отбасы – 2024» Ұлттық конкурсының аудандық (қалалық) кезеңіне 15 мамыр – 15 маусым аралығында өтініштер қабылдау жүргізіледі. Конкурстың ұйымдастырушылары аудан, қала әкімдіктері. Конкурсқа қатысуға өтінім ау­дан­дық (қалалық) комиссияға жыл сайын конкурстың басталғаны туралы көпшілікке жарияланған күннен бастап бір ай ішінде қағаз немесе электрондық нұсқада мынадай құжаттармен қоса беріледі:
– ата-аналардың (қорғаншылардың, қамқоршылардың) жеке басын куәлан­дыратын құжаттардың көшірмелері, балалардың туу туралы куәліктерінің көшірмелері;
– асырап алушы (қорғаншы) отба­сылар үшін – жергілікті уәкілетті органның кәмелетке толмаған балаға қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеу туралы шешімінен үзінді көшірме;
– неке қию туралы куәліктің көшірмесі;
– ата-аналарының біреуі қайтыс болған жағдайда, қайтыс болу туралы куәліктің көшірмесі (бар болса);
– балаларды тәрбиелегені үшін мадақтаулардың, белгілі бір жетістіктері үшін алған мадақтаулардың бар екенін куәландыратын құжаттардың көшірмелері;
– заңды және (немесе) жеке тұлғалардың ұсыным хаттары (кемінде екеу);
– отбасы мүшелерінің еңбектегі, спорттағы, шығармашылық, зияткерлік, ғылыми жоғары жетістіктерін куәлан­дыратын құжаттардың көшірмелері;
– қоғамдық пайдалы қызметке (волонтерлік, қайырымдылық, меценаттық, тәлімгерлік) (бар болса) қатысуды растайтын құжаттардың көшірмелері. 2024 жылдың 14 маусымы қабылдаудың соңғы күні.
Толық ақпаратты аудан (қала) әкімдігінің ішкі саясат бөлімдерінен немесе аудан (қала) әкімдігінің ресми сайттарынан алуға болады.
Анықтама телефондары: 8 (72631) 2-12-68.

Начался прием на национальный конкурс “Мерейлі отбасы”

С 15 мая по 15 июня принимаются заявки районного (городского) тура национального конкурса «Мерейлі отбасы – 2024»
Организаторами конкурса являются акиматы районов и г. Тараз.
Заявка для участия в конкурсе подается вместе со следующими доку­ментами:
– копий документов, удосто­веряю­щих личность родителей (опекунов, попечителей), копий свидетельств о рождении детей;
– копии выписки из решения мест­ного уполномоченного органа об установлении над несовершеннолетним ребенком;
– копии свидетельства о заключении брака;
– копии свидетельства о смерти, в случае смерти одного из родителей (при наличии);
– копий документов, свиде­тельствующих о наличии поощрений за воспитание детей, поощрений за определенные успехи;
6) рекомендательных писем от юридических и (или) физических лиц (не менее двух);
7) копий документов, подтверж­дающих трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения членов семьи;
8) копий документов, подтверж­дающих участие в общественно-полезной деятельности (волонтерство, благотворительность, меценатство, наставничество) (при наличии).
Последний день приема 14 июня 2024 года.
Полную информацию можно получить в районных (городском) отделах внутренней политики или на официальных сайтах акиматов.
Телефон для справок: 8(72631) 2-12-68.

Поделиться ссылкой:

Добавить комментарий