Т.Рысқұлов ауданы, Луговой ауылдық округтеріндегі сайлау учаскелерінің орналасқан жері мен шекарасы туралы хабарлама

52 Views

Т.Рысқұлов ауданы, Луговой ауылдық округтеріндегі сайлау учаскелерінің орналасқан жері мен шекарасы туралы хабарлама

№ 357 сайлау учаскесі

Сайлау учаскесінің орталығы: Луговой ауылы, Т.Рысқұлов көшесі №4 А, Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімінің «Т.Рысқұлов атындағы мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекарасы: Луговой ауылдық округінің Луговой ауылының Т.Рысқұлов, Ә.Райқұлов, Ә.Ыбрайымұлы, Т.Қуанышбекұлы, Түрксіб, Ақсарай, Ш.Егембердіұлы, С.Әденұлы, С.Есімұлы (№ 1-49 тақ жағы, № 4-48 жұп жағы), Ғарышкер, Байқоңыр, Ынтымақ, 2-шағын ауданы, Қ.Әбіқұлов, Тәуелсіздік (№ 19-33 тақ жағы, № 34-54 жұп жағы), Кең дала көшелері, С.Есімұлы бұрылысы.

№ 358 сайлау учаскесі

Сайлау учаскесінің орталығы: Луговой ауылы, С.Есімұлы көшесі №61В, Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Балалар мен жасөспірімдер дене шынықтыру клубы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекарасы: Луговой ауылдық округінің Луговой ауылының Ә.Болыс, Еңбекші, Ә.Қазыбекұлы, С.Әділұлы, Ә.Нұрмағанбетов, Р.Құрымбаев, А.Пушкин, Игілік, М.Мәметова, Жамбыл, Алматы құрылыс, Абай, Алатау, С.Есімұлы (№ 51-117 тақ жағы, № 50 -134 жұп жағы), А.Дәулетұлы, Тәуелсіздік (№ 1-17 тақ жағы, №2-32 жұп жағы) Б.Абуталипов, Қарасу көшелері.

№ 359 сайлау учаскесі

Сайлау учаскесінің орталығы: Луговой ауылы, Жантелі батыр көшесі №32, Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімінің «М.Горький атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекарасы: Луговой ауылдық округінің Луговой ауылының Қ.Ахметжанов, Ақбұлақ, С.Әлімқұлов, Арай, И.Плотников, Теміржолшы, Жантелі батыр, Ә.Исаев, Ақжол, Желтоқсан, Ж.Жүсіпқызы көшелері, Ж.Жүсіпқызы бұрылысы.

Уведомление о местонахождении и границах избирательных участков Луговского сельского округа, района Т.Рыскулова

Избирательный участок № 357

Центр избирательного участка: село Луговое, улица Т.Рыскулова №4 А, здание коммунального государственного учреждения «Школа-лицей имени Т.Рыскулова» отдела образования района Т.Рыскулова управление образования акимата Жамбылской области.
Границы избирательного участка: улицы Т.Рыскулов, А.Райкулов, А.Ыбыраймулы, Т.Куанышбекулы, Түрксиб, Аксарай, Ш.Егембердиулы, С.Аденулы, С.Есимулы (№ 1-49 нечетная сторона, № 4-48 четная сторона), Гарышкер, Ынтымак, 2-шағын ауданы, К.Абикулов, Тауелсиздик (№19-33 нечетная сторона, № 34-54 четная сторона), Байконур, Кен дала, переулок С.Есимулы, село Луговое, Луговского сельского округа.

Избирательный участок № 358

Центр избирательного участка: село Луговое, улица С.Есимулы №61В, здание коммунального государственного учреждения «Детско — юношеского физкультурного клуба» акимата района Т.Рыскулова.
Границы избирательного участка: улицы А.Болыс, Енбекши, А.Казбекулы, С.Адилулы, А.Нурмаганбетов, Р.Курымбаев, А.Пушкин, Игилик, М.Маметова, Жамбыл, Алматы Курылыс, Абая, Алатау, А.Даулетулы, С.Есимулы (№ 51-117 нечетная сторона, № 50-134 четная сторона), Тауелсиздик (№1-17 нечетная сторона, № 2-32 четная сторона), Карасу, Б.Абуталипов, село Луговое, Луговского сельского округа.

Избирательный участок № 359

Центр избирательного участка: село Луговое, улица Жантели батыр №32, средняя коммунального государственного учреждения «Средняя школа имени М.Горького» отдела образования района Т.Рыскулова управление образования акимата Жамбылской области.
Границы избирательного участка: улицы К.Ахметжанов, Акбулак, С.Алимқулов, Арай, И.Плотников, Темиржолшы, Жантели батыр, А.Исаев, Акжол, Желтоксан, Ж.Жусипкызы, переулок Ж.Жусипкызы, село Луговое, Луговского сельского округа.

Поделиться ссылкой: