Жаңа жағдайдағы қазақстан: іс-қимыл кезеңі

458 Views

Құрметті отандастар!
Құрметті Парламент палата­ла­рының төрағалары, депутаттар, Үкімет мүшелері!

Парламенттің кезекті сессиясының жұмысы күрделі кезеңде басталып отыр.
Елімізде жер-жаһанға зор қауіп төндірген пандемияға қарсы күрес әлі де жалғасуда.
Біз азаматтардың өмірін және денсаулығын қорғау үшін бар күш-жігерімізді біріктірдік.
Осындай сын сағатта ынтымағы жарасқан халқымыз жұдырықтай жұмылды.
Індетпен күрес дана халқымызға тән асыл қасиеттердің арқасында жүзеге асты. Өзгеге қол ұшын созып, тілеулес болу, тосыннан келген кеселге қарсы тұру маңызды екені анық байқалды.
Дәрігерлерге, құқық қорғау ор­ган­дарының қызметкерлеріне, әс­кери қызметшілерге, еріктілерге, кә­­сіпкерлерге және осындай шақта бей-жай қалмаған барша азаматтарға шын жүректен алғыс айтамын. Сіздер айрықша табандылықтың және зор жауапкершіліктің жарқын үлгісін көрсеттіңіздер.
Бұл Отанға деген шынайы сүйіс­пен­шіліктің көрінісі деп санаймын.
Қазіргі күрделі жағдайда алдымызда тұрған басты міндет – әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты, жұмыс орындарын және халықтың табысын сақтап қалу.
Дағдарысқа қарсы жедел шара­лар­дың екі топтамасы қабылданды.
Уақытша табыссыз қалған 4,5 мил­лионнан астам азаматымыз 42 мың 500 теңге мөлшерінде көмек алды. Бұған 450 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалды. Осындай жәрдем көршілес елдерде, тіпті, басқа ірі мемлекеттерде берілген жоқ.
Миллионнан астам адамға азық-түлік және тұрмыстық заттар қоржыны берілді.
Елбасы – «Nur Otan» партиясы төр­аға­сының бастамасымен 550 мыңнан аса отбасы «Біргеміз» қорының қол­дауымен бір жолғы қаржылай көмекке ие болды.
Пандемия барлық мемлекеттер үшін сынақ кезеңіне айналды. Олар індетпен күрес жолында көп қиындықты бастан өткеруде. Бір жерде ахуал тұрақтанса, екіншісінде вирустың жаңа ошақтары пайда болуда.
Үкімет жіберілген қателіктерден сабақ алып, жұмысты жедел жолға қоя білді.
Ең бастысы – біз азаматтардан ешнәрсені жасырмай, індеттен қайтыс болғандар туралы ақпараттың барлығын ашық жарияладық. Қаншалықты ащы болса да, шындықты айтып отырмыз. Бұл – кейбір мемлекеттерге қарағанда Қазақстанның ұтымды тұсы.
Алайда, ахуалдың жақсаруы босаң­суға себеп болмауға тиіс. Күрес әлі жалғасуда. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамы бойынша пандемияны жеңу үшін кем дегенде 2 жыл қажет.
Алдағы айларда күш-жігерімізді барынша жұмылдыра жұмыс істейтін боламыз. Осыған дайын болуымыз керек.
Мәселе туындаған кезде ғана шұғыл қимылдамай, алдын ала шаралар қа­былдап, барлығын жан-жақты ойлас­тырып жұмыс істеуіміз керек.
Барлық шешімдер мұқият тексе­рілген болжамдарға негізделуге тиіс.
Үкімет нақты шектеулер мен бейімді карантин әдісін енгізуде.
Пандемиямен күрес жөнінде кешенді бағдарлама әзірленеді.
Мемлекет тарапынан әлеуметтік саладағы және экономиканы қолдауға бағытталған барлық міндеттемелер орындалатын болады. Бұл мақсатқа Ұлттық қордан 1 триллион теңге бөлінуде.
Әлеуметтік төлемдерді индек­сациялау жұмысы жалғасын табады. Осы бағытта 2023 жылға дейін шамамен 1 триллион теңгеден астам қаржы бөлу жоспарланып отыр.
Біз қазіргі қиындықты міндетті түрде еңсереміз. Дегенмен, еліміздің жаңа геосаяси ахуалдағы ұзақ мерзімді дамуын естен шығармауымыз керек.
Қазір әлем соңғы 100 жыл ішінде болмаған аса күрделі дағдарысты бастан өткеруде. Сарапшылардың айтуынша, жаһандық экономиканы қайта қалпына келтіру үшін кемінде 5 жылға дейін уақыт қажет.
Дей тұрғанмен, болашақта көш бастайтын мемлекеттердің бәсекеге түсу қабілеті дәл осындай дағдарыстар мен іргелі өзгерістер кезінде шың­да­лады.
Қазақстан жаңа әлемде өзінің лайықты орнын алуға тиіс.
Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көреген саясатының арқасында эконо­миканың дамуы үшін берік негіз қаланды, әлемдік аренада абырой-беделге ие болдық.
Сондықтан, әлемнің жаңа болмыс-бітімі қалыптасып жатқан шақта біз реформаларға тың серпін беруіміз керек. Бұл бағытта Ұлт жоспарын және Бес институционалдық реформаны негізгі бағдар етіп ұстануымыз қажет.
Біз азаматтарымыздың лайықты өмір сүруіне жағдай жасауға, олардың құқықтарын қорғауға, заң үстемдігін қамтамасыз етуге, жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге міндеттіміз.
Ендеше, іс-қимыл жоспары қандай болмақ?
I. НОВАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Реформы в этой сфере следует проводить системно. Начнем с того, что изменим подходы к государственному управлению, кад­ровой политике, сис­теме принятия ре­шений и от­вет­ственности за их выполнение.
В условиях пандемии и кризиса действующая система госуправления ра­ботает на максимальных оборотах. Решение оперативных задач отнимает время и ресурсы. Но ни в коем слу­чае нельзя вы­пускать из виду даль­ний горизонт. Поэ­тому мною при­нято решение соз­дать Агентство по стратегическому планированию и ре­формам с прямым подчинением Президенту.
Подобный орган ранее существовал и успешно выполнял возложенные на него задачи. Теперь он вновь станет центральным звеном всей системы государственного планирования. Разра­батываемые Агентством ре­фор­мы должны быть конкретными, реа­листичными и, самое главное, обяза­тельными к исполнению всеми госорганами. Создается Выс­ший президентский совет по ре­формам, решения которого станут окончательными.
Для большей объективности оценки быстро меняющейся ситуации в состав Агентства переводится Комитет по ста­тистике. Так сложилось, что в системе госу­дарственного планирования глав­ным пла­нировщиком, исполнителем и оценщиком выступает госаппарат. Это неправильно.
Система государственного пла­ни­рования должна обеспечить мо­билизацию всех человеческих ресурсов, вовлечь частный сектор и общество в качестве полноценных партнеров на всех этапах: планирования, исполнения, оценки.
Следует прекратить подготовку го­сударственных программ с боль­шим количеством показателей и инди­ка­торов. Пора перейти на формат ла­коничных национальных проектов, понятных всем гражданам.
В качестве целеполагания следует определить главенство результата над процессом. Проведение столь кардинальной реформы потребует пересмотра деятельности всего госаппарата. Здесь важное значение приобретает синергия в планировании и реализации реформ.
Потребуется перезагрузить систему государственной службы.
Пандемия и перевод большинства сотрудников государственных органов на режим удаленной работы показали, что госаппарат можно и нужно сокра­щать.
Поручаю ускорить сроки сокра­ще­ния госаппарата и работников квазигоссектора. В этом году следует сократить их на 10%, а в следующем году – еще на 15%. Таким образом, задачу сокращения чиновников на 25% мы решим уже в 2021 году.
В зависимости от результатов и с учетом цифровизации примем решение и о дальнейшем сокращении.
За счет сэкономленных средств будет повышена заработная плата оставшихся работников.
Низкооплачиваемая государственная служба обходится обществу слишком дорого. Недопонимание этого вопроса ведет к отрицательной селекции, потере компетенций, инициативы и, самое главное, – к коррупции.
Поэтому с 1 июля 2021 года сле­дует внедрить факторно-балльную шкалу. Это приведет к усилению от­ветственности и мотивации гос­слу­жащих. Мы остро нуждаемся в новых кадрах – профессиональных, со свежими взгля­дами и инициативами. Госслужба не должна превращаться в закрытую касту.
В то же время важно обеспечить преемственность и институциональную память, не допуская падения про­фессиональных и этических требований. Здесь хотелось бы остановиться на воп­росе об институте ответственных секретарей. При введении данного инсти­тута предполагалось, что их несме­няе­мость освободит министров от административно-кадровой работы, обеспечит стабильность аппарата.
На деле этого не произошло. Более того, нередки случаи отсутствия взаимо­понимания между министрами и ответсекретарями. В результате стра­дает общее дело.
Спрос должен быть с одного че­ловека – министра, назначаемого Пре­зидентом. Поэ­тому институт ответ­ственных сек­ретарей следует упразднить, их обязанности возложить на руко­во­ди­телей аппаратов ми­нистерств. Для реализации вы­ше­указанных пред­ло­жений пору­чаю принять пакет попра­вок в зако­нодательство о госу­дарственной службе до конца года. Следует также пересмотреть вопросы нормотворчества.
Во время карантина непово­рот­ливость правовой системы породила эффект «узкого горлышка». Пришлось ввести режим ЧП и принять так назы­ваемый «чрезвычайный Указ». Но такие меры не могут быть системным ответом на кризисные ситуации. Основная проблема кроется в излишней законодательной регламентации деятельности исполнительной власти.
Мы требуем с министров и акимов, но их полномочия ограничены детали­зированными нормами законов и постановлений.
Это тормозит работу не только госап­парата, но и загружает Парламент. Его Палаты вынуждены рассматривать детализированные нормы, которые мог­ли бы стать компетенцией испол­нительных органов.
В быстро меняющемся мире низкая скорость принятия решений становится угрозой национальной безопасности.
Поэтому в рамках Концепции пра­вовой политики, путем изменения законодательства следует обеспечить баланс между уровнями правовой регламентации. Медлить с этим нельзя.
Предстоит также решить такую важную проблему, как улучшение корпоративного управления квази­государственными компаниями.
В стране функционируют де­сят­ки национальных компаний и де­­сятки тысяч государственных пред­приятий. При этом крупные ква­зигосударственные организации яв­ляются акционерными обществами, цель которых – обеспечить прибыль.
Но если им передается часть го­су­­дарственных функций, то их дея­тельность должна носить сугубо сер­висный, вспомогательный характер для граждан и экономики.
Во многих акционерных общест­вах произошло смешение понятий. Корпоративное управление прев­ращается в дополнительную бюро­кратическую процедуру.
Реформу всего квазигоссектора нужно продолжить.Некоторые решения будут объявлены сегодня, по остальным – Правительство представит мне предложения.
II. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ
Длительный нефтяной суперцикл, по­хоже, завершился. Следует быть готовым к совершенно новой конъюнк­туре мирового рынка.
Создание по-настоящему дивер­сифицированной, технологичной эко­номики для нас не просто необ­ходимость, этот путь уже безаль­те­нативен. При этом, экономика обязана работать на повышение благосостояния народа.
Усиливающийся общественный запрос на справедливое разделение вы­год от роста национального до­хода, на эффективные социальные «лифты» обязательно должен найти положительный ответ.
Поэтому новый экономический курс нашей страны должен базироваться на семи основных принципах:
1. Справедливое распределение благ и обязанностей.
2. Ведущая роль частного пред­принимательства.
3. Честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения пред­принимателей.
4. Рост производительности, повы­шение сложности и техно­логич­ности экономики.
5. Развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа.
6. «Озеленение» экономики, охрана окружающей среды.
7. Принятие государством обос­нованных решений и ответственность за них перед обществом.
При этом мы должны исходить из наших конкурентных преимуществ и реальных возможностей.
* * *
Қазақстанның алдында тұрған аса маңызды міндет – өнеркәсіптік әлеуетімізді толық пайдалану. Осы саладағы табыстарымызға қарамастан, ішкі нарықтың зор мүмкіндіктерін әлі де болса толыққанды жүзеге асыра алмай келеміз. Өңделген тауарлардың үштен екісіне жуығы шетелден әкелінеді.
Ұлттық экономиканың стратегиялық қуатын арттыру үшін тез арада қайта өңдеу ісінің жаңа салаларын дамыту қажет. Бұл қара және түсті металлургия, мұнай химиясы, көлік құрастыру және машина жасау, құрылыс материалдары мен азық-түлік өндіру және басқа да салаларды қамтиды.
Сапалық тұрғыдан мүлде жаңа ұлт­тық индустрияны дамыту үшін жаңғыртылған заңнамалық негіз қажет.
Өнеркәсіпті реттеу және оған қолдау көрсету мәселелері түрлі заңнамалық актілерде көрініс тапқан. Бірақ, ортақ мақсат көрсетілмеген, жүзеге асырылатын саясат пен шаралардың арасында өзара байланыс жоқ.
Сондай-ақ, жекелеген секторларды немесе салаларды реттейтін көптеген заң бар.
Мысалы, «Электр энергетикасы туралы» заң, «Көлік туралы» заң.
Өңдеу өнеркәсібін дамытудың қағи­даттарын, мақсаттары мен міндеттерін белгілейтін «Өнеркәсіп саясаты ту­ралы» бірізді заң жыл соңына дейін әзірленуге тиіс.
Өнеркәсіпке қолдау көрсетудің нақ­ты шараларын да жетілдіру керек. Бізде жүйелі әрі біртұтас ұстаным жоқ. Соның салдарынан сансыз көп жобаға қара­жатты ысырап етіп отырмыз.
Конечно, мы сохраним широкие «гори­зонтальные» меры поддержки промышленности.
Вместе с тем, Правительству пред­стоит определить стратегически важные производства, ключевые экспортные приоритеты, а также существенно расширить инструментарий мер поддержки.
Для стратегических проектов сле­дует предусмотреть пакетное пре­доставление натурных грантов, льгот­ного финансирования, частичного гарантирования, механизмов экс­портной поддержки.
Часть капитальных затрат инвес­торов можно возмещать путем зачета против налоговых обязательств. Важно предусмотреть га­ран­тированный закуп со сто­роны государственного, квази­госу­дарственного секторов и недро­пользователей.
Главная новелла – стабильность законодательных условий на весь срок реализации проекта. Конечно, эти меры не исчерпывающие. Конкретный уровень поддержки будет зависеть от объемов капитальных вложений и приоритетности проекта.
В целях фиксации договоренностей между государством и инвесторами будет внедрен новый инструмент – стратегическое инвестиционное соглашение.
Данную инициативу следует реа­ли­зовать до конца года в рамках зако­нопроекта о восстановлении эконо­мического роста.
Пул проектов, которые войдут в стратегические соглашения, Прави­тельство сформирует до апреля 2021 года. Системного решения требует воп­рос полноценного доступа обра­батывающих предприятий к отечест­венному сырью по приемлемым ценам.
Поручаю Правительству до конца года разработать регуляторные ме­ха­низмы, обеспечивающие пол­ноценную загрузку сырьем казах­станских обра­батывающих производств.
Прямой эффект на развитие про­мышленности оказывают регулируемые закупки. Их объем составляет около 15 триллионов тенге или пятую часть ВВП.
Задача Правительства и акимов – максимально задействовать этот потенциал.
По моему поручению был принят новый закон, улучшивший систему закупок госорганов.
Однако закупки национальных компаний все еще остаются непроз­рачными и малодоступными для ря­довых предпринимателей.
Поручаю до конца года разработать единый закон, распространяющийся на все закупки квазигоссектора.
Все регулируемые закупки должны осуществляться максимально прозрачно и исключительно через Единое окно закупок.
Никакое улучшение законо­да­тель­­ства не поможет, если не будет соответствующей право­при­ме­ни­тель­ной практики.
Нередки случаи, когда дешевые и некачественные импортные то­вары выдаются за отечественные и по­беждают в закупочных конкурсах.
Реестр отечественных произ­води­телей и индустриальные сертификаты пока не стали реальным барьером для лжепроизводителей.
Правительство совместно с Нац­палатой «Атамекен» до конца года под­готовят конкретные предложения по увеличению казахстанского содер­жания.
Наша общая задача по отрасли – увеличить объемы производства в обрабатывающей промышленности как минимум в 1,5 раза за пять лет.
Однако, только мерами промыш­ленной политики значительного прог­ресса в индустриализации не достичь.
Крайне важно, чтобы денежно-кредитная, налоговая и другие клю­чевые политики не находились в отрыве от потребностей реального сектора. Об этом скажу далее.
* * *
Ауыл шаруашылығын дамытпай, бәсекеге қабілетті экономика құру мүмкін емес. Бұл салада шешімін таппай келе жатқан өзекті мәселелер бар. Атап айтқанда, жұрттың жерге қол жеткізе алмауы, ұзақ мерзімге берілетін «арзан несиенің» болмауы, кәсіби мамандардың тапшылығы.
Өнімділікті арттырып, шикізат өн­дірумен ғана шектелмеу үшін, сондай-ақ қойма және көлік инфрақұрылымын дамыту мақсатында шұғыл шаралар қабылдау керек.
Елімізде ет, жеміс-жидек, көкөніс, қант, бидай, майлы дақылдар, сүт өнімдерін өндіру және өңдеу үшін 7 ірі экожүйе қалыптастыруға болады. Балық шаруашылығына да ерекше мән берген жөн. Қосымша құн қалыптастырудың өзегі саналатын ірі жобалар маңызды рөл атқаруға тиіс.
Вертикальді кооперация аясында жеке қосалқы шаруашылықтың әлеуетін пай­даланған абзал. Жеке шаруашылық миллиондаған ауыл тұрғындарына табыс табуға мүмкіндік бере алады. Оларды өңірлік азық-түлік хабтарын құруға жұмылдыру керек.
Біз горизонтальді кооперацияның әлеуетін де естен шығармауымыз қажет. Онсыз агроөнеркәсіп кешенінде қарқынды даму болмайды.
Басы бірікпеген жеке қосалқы ша­руашылықтар, шын мәнінде, өлместің күнін көріп отыр. Бұл ретте, сапалы әрі мол өнім өндіру, үздіксіз тауар жеткізу туралы сөз қозғаудың өзі орынсыз. Бәсекеге қабілетсіздік пен импорттан арыла алмай отыруымыздың себебі де осыда.
Кооперация кезінде жер және бас­қа да мүлікке қатысты барлық құқық­тар сақталады. Кооперация шаруа­шылықтарға шикізат сатып алу, өнім өндіру және оны сатуды ұйымдастыру барысында күш жұмылдыруға мүм­кіндік береді.
Ауыл еңбеккерлерінің ауыр жұмысы тым арзан бағаланады. Бұл – жасырын емес. Табыстың басым бөлігіне алып­сатар­лар кенеліп жатады. Сондықтан, субсидия және салық жеңілдіктерін беру бағдарламалары аясында ауылдық жерлердегі кооперацияны ынталандыру үшін тиісті шаралар топтамасын әзірлеу қажет. Тағы бір маңызды мәселе. Келесі жылы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдалану мәселесі бойынша Жер кодексінің кейбір нормаларына қатысты енгізілген мораторий күшін жояды.
Жеріміз шетелдіктерге сатылмайды. Бірақ, Үкімет ауыл шаруашылығы жерлерін толыққанды экономикалық айналымға енгізудің өзге әдіс-тәсілдерін әзірлеуге тиіс. Аграрлық секторға инвестиция тарту ауадай қажет.
Кәсіби мамандардың тапшылығы, сондай-ақ аграрлық ғылымның ойдағыдай дамымауы – бұл саладағы қордаланған мәселелер. Осы бағытта атқарушы билік тарапынан нақты шаралар қабылдануы керек.
Технологиялық тұрғыдан ескірген суару жүйесі үлкен кедергі келтіріп отыр. Судың 40 пайызы далаға кетіп жататын кездері болады. Онсыз да су тапшылығының зардабын тартып отырған еліміз бұған жол бере алмайды.
Осы саланың нормативтік-құқықтық тұрғыдан реттелуін қамтамасыз етіп, заманауи технологиялар мен инно­ва­цияны енгізу үшін экономикалық ынталандыру шараларын әзірлеу қажет.
Текущая госпрограмма развития АПК завершается в следующем году.
Поручаю Правительству совместно с бизнесом начать разработку качест­венно нового Национального проекта по развитию АПК на пятилетку.
Наши основные задачи: само­обеспечение социально значимыми про­довольственными товарами; ста­бильное повышение доходов миллионов сельских жителей; повышение произ­водительности труда в два с половиной раза; увеличение экспорта продукции АПК в два раза.
* * *
Актуальным вопросом остается развитие транспортно-логистического комплекса.
Реализация первого этапа программы «Нұрлы жол» была успешной, она позволила соединить столицу страны с регионами по «лучевому» принципу.
Сформирован новый инфра­струк­турный каркас транспортной системы, обес­печена интеграция страны в гло­бальные транспортные коридоры, вос­становлен исторический статус Казахстана как связующего звена между Азией и Европой.
Однако конкуренция в этой сфере очень высока. В Центрально-Азиатском регионе появились альтернативные проекты, которые могут снизить транзитный потенциал Казахстана.
Поэтому второй этап «Нұрлы жол» должен быть нацелен на закрепление лидирующей роли транспортно-транзитного сектора нашей страны.
Конкурентоспособность Казахстана должна расти за счет прорывных инфраструктурных проектов, прив­лечения новых стран и компаний, повы­шения уровня сервиса и скорости транзитных маршрутов.
Задача – до 2025 года ре­конструи­ро­вать и обеспечить дорожным сервисом 24 тысячи километров дорог, то есть все республиканские дороги.
* * *
Малый и средний бизнес переживает сложные времена, по сути, приняв на себя основной удар пандемии.
Для преодоления негативных эко­номических последствий были пре­доставлены налоговые послабления более 700 тысячам предпринимателей. Отсрочены платежи, дана возможность рефинансирования кредитов на льгот­ных условиях.
Однако ситуация все еще сложная.
В порядке дополнительной по­мощи малому и среднему бизнесу поручаю обеспечить государственное субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики.
Субсидирование покроет период 12 месяцев, начиная с момента объявления режима ЧП, то есть с 16 марта текущего года.
Национальный Банк осуществляет специальную программу пополнения оборотных средств для МСБ в наиболее пострадавших секторах. Ранее пред­полагалось, что она завершит свое действие в этом году.
В текущих кризисных условиях поручаю продлить действие данной программы до конца 2021 года, а также расширить ее охват.
На эти цели следует предусмотреть дополнительно 200 миллиардов тенге, доведя общий объем программы до 800 миллиардов тенге.
Также поручаю приостановить до конца года начисление платы за аренду для МСБ по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квази­госсектору.
В нынешних условиях сохранение занятости и доходов населения – абсолютный приоритет. Поэтому важно на это время снизить нагрузку на фонд оплаты труда для МСБ в наиболее пострадавших отраслях.
По данной категории бизнеса пору­чаю отменить отчисления с оплаты труда во внебюджетные фонды на срок до конца года.
Следующий вопрос – бизнес-климат. Эта сфера нуждается в реформах, поскольку регуляторная система по-прежнему остается громоздкой, даже карательной.
Базовые принципы регуляторной политики должны быть изменены. Госрегулирование может быть оправ­дано только защитой здоровья граждан и экологии.
Законодательно и на практике сле­дует зафиксировать преобладание сущности над формой: здравый смысл и содержание могут превалировать над жесткими юридическими нормами.
Трехлетний мораторий на проверки предоставляет хорошую возможность внедрить такое регулирование «с чистого листа».
Начать следует с наиболее корруп­циогенных сфер: архитектурно-строи­тельной деятельности, санэпиднадзора, ветеринарии, сертификации и других.
Поручаю в течение следующего года разработать новую нормативно-правовую базу деятельности малого и среднего бизнеса.
Повторю: любое незаконное вме­шательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должны восприниматься как тягчайшее преступление против государства.
Предприниматели в случае непра­вомерного нажима на них чиновников должны смело обращаться в органы прокуратуры.
Поддержка предпринимательства означает и особое внимание среднему бизнесу, который содержит в себе ключевые компоненты рыночного успеха. Такие компании должны быть ориентированы не только на внут­ренний, но и на внешние рынки. Следует усилить их экспортную поддержку.
Поручаю Правительству запустить программу экспортной акселерации, направленной на средние несырьевые предприятия, чтобы обеспечить целе­вую поддержку от идеи до результата.
Главным результатом работы по развитию МСБ должно стать уве­личение к 2025 году его доли в ВВП до 35%, а числа занятых — до 4 миллионов человек.
* * *
Важнейшим фактором успеха нашей работы станет перенастройка «сквозных» государственных политик.
Следует по-новому подойти к денежно-кредитной политике.
Мы столкнулись с кризисом доверия к тенге со стороны национальных и международных инвесторов.
Низкий уровень диверсификации экономики и высокая волатильность курса сдерживают приток иностранных инвестиций, особенно в несырьевые сектора.
Свою негативную роль играют и проблемы регулирования валютного рынка, движения капитала. Зна­чительная часть экспортной выручки даже не заходит на внутренний валют­ный рынок, оставаясь за рубежом.
Правительству, Нацбанку следует заин­тересовывать экспортеров к про­даже валютной выручки. Требуется усилить и стиму­ли­рую­щую роль денежно-кредитной политики. Сегодня она во многом сдерживается опасениями перетока средств на валютный рынок.
Банки же не торопятся кредитовать реальную экономику, поскольку имеют хорошую возможность зарабатывать на валютном рынке и инструментах Нацбанка.
Поручаю принять меры по пере­ориентации данной ликвидности на кредитование бизнеса и прекращению валютных спекуляций.
Полномочий и функционала Агент­ства по регулированию финрынков и Нацбанка для решения данной задачи вполне достаточно. Ожидаю значительного улучшения ситуации по итогам года.
Негативным фактором в финансовом секторе остается также дисбаланс между кредитованием потребительского сегмента и бизнеса. Следует нор­ма­тивно сдерживать безудержное, по­рой безответственное кредитование пот­ребителей, что чревато серьезными социальными последствиями.
Недостаточная финансовая грамот­ность граждан не должна быть поводом для навязывания им кредитных про­дуктов.
В этом году по моему поручению была изменена законодательная и нормативная база, существенно ужес­точены требования к оценке пла­теже­способности заемщика. Микро­­финансовые организации, лом­­барды и другие финучреждения, ранее бесконтрольно выдававшие потре­бительские займы, попали под государственное регулирование. Но риски сохраняются. Особенно в период кризиса и падения доходов населения.
Агентству по финрегулированию и Национальному банку необходимо принять дополнительные регуляторные меры в части повышения ответственности кредитных организаций, а также по дифференциации и снижению пре­дельных ставок по кредитам. Мы должны повысить доверие и к денежно-кре­дитной политике.
Поэтому принято решение создать в структуре Национального банка Комитет по денежно-кредитной политике. В его состав войдут и независимые члены.
Коль скоро мы говорим о важности справедливого перераспределения национального дохода, то следует разработать такую же налоговую политику, понятную для всех граждан страны.
Сегодня взимается около 40 раз­личных налогов и сборов, админис­трирование усложнено и носит ярко выраженный принудительный характер.
Поручаю Правительству сов­местно с Нацпалатой «Атамекен» с привлечением депутатского корпуса провести ревизию Налогового кодекса и подзаконных актов.
Цель – кардинальное упрощение исполнения налоговых обязательств и минимизация количества налогов и платежей. Следует подумать и о дифференциации налоговых ста­вок как дополнительном рычаге ди­вер­си­фикации экономики и пополнения бюджета.
В секторе МСБ считаю возможным дать право предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших от пандемии секторах, уплачивать розничный налог с оборота.
Отдельного внимания тре­буют нормы международного налого­об­ло­жения. Они должны максимально стиму­лировать приток иностранных инвес­тиций и реинвестирование прибыли в Казахстан.
Вместе с тем, нужен надежный контроль за трансфертным цено­образованием и выводом капитала из страны.
По экспертным оценкам, в тени находится около трети ВВП страны – огромный потенциал для повышения доходов бюджета.
Цифровизация налоговой и тамо­женной сфер серьезно поможет в борьбе с «теневой экономикой» во всех ее проявлениях. Тем более, коррупция подпитывается именно теневой эконо­микой.
Поэтому поручаю пере­ориен­тиро­вать деятельность Службы эко­номических расследований Ми­нис­тер­ства финансов в основном на борьбу с теневой экономикой.
Нам предстоит выработать новую бюджетную политику, бережливую и ответственную. Финансировать следует только приоритетные направления и проекты. Период монетарных изли­шеств канул в Лету.
Нужно разработать свод ключевых бюджетных коэффициентов и правил.
Для формирования цельной картины требуется внедрить так называемый «расширенный бюджет», в котором, помимо государственного бюджета, должны учитываться финансы вне­бюджетных фондов.
Новая система бюджетного пла­нирования должна обеспечивать нацио­нальные приоритеты и стать подчи­ненной частью системы национального планирования.
Госорганам следует предоставить бюд­жетную самостоятельность. Это позволит оперативно решать задачи и уйти от коллективной безот­вет­ствен­ности и волокиты.
Однако должен быть ужесточен и спрос. С этой целью поручаю усилить функционал Счетного комитета.
Во избежание конфликта интересов следует предусмотреть отдельный порядок его финансирования через профильные комитеты Парламента, а не через Республиканскую бюджетную комиссию при Правительстве.
Важнейшее значение приобретает конкурентная политика.
Необходимо серьезно разнообразить кон­курентное поле, создать дейст­ви­тельно равные возможности для каждого предпринимателя, прекратить монополизацию рынков.
Не секрет, что многие рыночные ниши плотно «забетонированы» далеко не рыночными методами. Предприниматели не могут войти в рынок, а если и сумели войти, то вынуждены подчиняться частным монополистам.
Антиконкурентные проявления сохраняются повсюду: рынок угля, электроэнергии, нефтепродуктов, связи, фармацевтических препаратов, услуги аэропортов, услуги ЖКХ, логистики. Список можно продолжать.
На региональном уровне главной составляющей коммерческого успеха зачастую является административный ресурс.
Нужно разобраться с так назы­вае­мыми «монопольными игроками» – государственными и частными. Важно принять четкие правила: в каких случаях и в какой форме они создаются, куда тратится прибыль. Необходим жесткий общественный мониторинг.
Требуется навести порядок с бир­жевой торговлей, и, в первую очередь, в сфере нефтепродуктов, электроэнергии, угля.
Имитация прозрачности со стороны крупных игроков недопустима.
Поэтому нужен сильный и неза­висимый орган по защите и развитию конкуренции. Поручаю создать Агентство по защите и развитию кон­куренции с прямым подчинением Президенту.
Важную роль в развитии рав­ноправной конкуренции играет раз­государствление экономики.
В собственности у центральных госорганов, акиматов и холдингов все еще находится порядка семи тысяч несоциальных объектов.
Но уже аксиомой звучит фраза, что государство – не самый лучший хозяйственник.
Үкімет Жаңа жекешелендіру жоспарын қабылдауға тиіс. Мемлекет меншігінде тек әлеуметтік нысандар, сондай-ақ мемлекеттің қауіпсіздігі мен қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін нысандар ғана қалуы керек.
Квазимемлекеттік секторда әкім­шілік-басқару жұмысымен айна­лысатын қызметкерлердің санын, пайдасыз шығындарды және басы артық еншілес компанияларды қысқарту жұмыстары жалғасын табуға тиіс.
«Бәйтерек» және «ҚазАгро» хол­дингтерінің рөліне арнайы тоқталғым келеді.
Бұл компаниялар индустрияландыру және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту ісіне елеулі үлес қосып, бұрын бір-бірімен байланыссыз болған қаржы институттарының қызметін ретке кел­тірді.
Ал, қазір біз мүлде жаңа жағдайда тұр­мыз. Институционалдық құры­лымды өзгерту – уақыт талабы. Сон­дықтан, осы екі ұйымды біріктіріп, қаржылық мүмкіндіктері анағұрлым зор даму институтын құрған жөн.
Бұл ретте, портфельді компа­ния­лардың саны 2 есеге азайып, штат саны да 50 пайызға қысқаруға тиіс.
Еліміздің халықаралық аренадағы экономикалық мүддесін белсенді түрде ілгерілетіп, ұлттық мүддені қорғауда сындарлы ұстаным және кәсіби білік­тілік таныту керек.
Қазақстанның игілігі үшін Еуразия экономикалық одағының және «Бір белдеу – бір жол» жобасының зор мүмкіндіктерін барынша пайдаланған жөн.
Әлемде қалыптасқан жаңа ахуал­да елге инвестиция тартып, отандық тауарлар мен қызметтерді экспортқа шығару Үкімет үшін ерекше ба­сым­дыққа ие болып отыр.
Астана халықаралық қаржы ор­талығының әлеуетін тиімді пайдаланған жөн.
Қаржы орталығы тікелей және портфельді инвестициялар тартудың негізгі құралына айналуға тиіс.
* * *
Түйіндей келе айтарым, ішкі жалпы өнімнің абстрактілі өсімімен жұртты қуанта алмаймыз. Халыққа тұрақты жұмыс орындары, қолайлы жол, ауруханалар мен мектептер, сапалы азық-түлік керек.
Экономикалық реформалар азаматтардың табысын арттырып, тұрмыс сапасының жоғары стандартын қамтамасыз еткенде ғана өзін-өзі ақтап, қолдауға ие болады. Осыны әрдайым есте ұстауымыз қажет.
III. СБАЛАНСИРОВАННОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Необходимо существенно пе­рестроить подходы к территориальному и пространственному развитию страны.
Наши регионы разнятся по эко­номической и производственной спе­циализации, уровню жизни, качеству государственных услуг.
Поэтому территориальное развитие следует выстраивать с учетом кон­курентных преимуществ разных ре­гионов.
Предстоит более активно раскрыть промышленный потенциал юга и юго-востока страны.
Здесь сосредоточена половина тру­довых ресурсов государства, качест­венные рабочие места критически важны для развития этих регионов.
Помимо традиционной поддержки аграрного сектора следует обратить самое серьезное внимание на глубокую переработку сельхозпродукции, раз­ви­тие пищевой, текстильной про­мышленности, производство строи­тель­ных материалов и другие промыш­ленные сектора.
Индустриализация важна не только для решения социальных вопросов и повышения уровня доходов, она формирует новую ментальность граждан, адаптирует их к современному миру. А это один из базовых факторов конкурентоспособности нации.
Требуется новое видение развития регионов, где функционируют крупные металлургические предприятия. Это, в первую очередь, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области.
Данные регионы могут стать центрами высокотехнологичных, наукоемких производств и технических услуг.
Западные регионы Казахстана должны стать центром притяжения ин­вестиций в строительство неф­те­химических комплексов, создание новых производственных циклов высокого передела. То, что у нас до сих пор нет нефтехимии и газопереработки высоких переделов – это, как говорится, «ни в какие ворота не лезет».
Особенно важно придать «второе дыхание» нашим моногородам. Здесь большая ответственность возлагается на градообразующие предприятия. Без их деятельного участия эта задача не будет выполнена.
В приграничных регионах Ка­захстана и России проживает почти 30 миллионов человек, расположено несколько городов-миллионников. Тесное взаимодействие с российскими властями и организациями для продви­жения казахстанских товаров, привлечения инвестиций – очень важный фактор развития казахстанского приграничья.
Стратегически важной остается проб­лема полного раскрытия потен­циала села. Реализация программы «Ауыл – ел бесігі», направленной на решение наиболее острых проблем на селе, будет продолжена.
Новый подход к региональному развитию позволит управлять процессом урбанизации, обеспечить поэтапность «миграционных волн», избежать перенаселенности и социальной напряженности в крупных городах.
IV. СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
Социальное благополучие граждан неразрывно связано, прежде всего, с жилищным вопросом.
В рыночных условиях доступность жилья для граждан основана на наличии доходов и способности самостоятельно решать эту задачу.
В рамках моего поручения был проработан вопрос использования населением части своих пенсионных накоплений. Это особенно актуально сейчас.
Уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям.
Поручаю Правительству совместно с Национальным Банком до конца текущего года принять все необходимые нормативно-правовые акты и провести подготовительную работу.
Данная реформа станет также действенным инструментом «обеления» трудовых отношений, создания сти­мулов для участия в пенсионной системе.
Гражданам с доходами, недос­та­точными для самостоятельного решения жилищных вопросов, будет оказываться эффективная социальная поддержка.
С этого года начала работать прог­рамма «5-10-25». Выделено 390 миллиардов тенге. Реализация дан­ной программы должна постоянно находиться под контролем Пра­ви­тельства.
Жилищные проблемы очередников нужно решать более оперативно.
Сейчас акиматы самостоятельно строят для них арендное жилье. Из-за бюджетных и закупочных процедур на это уходит длительное время.
Назрела необходимость внесения изменений в эту схему. Средства следует направлять не только на строительство, но и на субсидирование арендной платы. В первый же год охват данной мерой увеличится в 10 раз, более ста тысяч семей получат конкретную помощь.
Упорядочить эту работу я поручил «Отбасы банку», создаваемому на базе «Жилстройсбербанка». Руко­водство банка несет персональную ответственность за этот вопрос.
Медленно реализуется программа «Нұрлы жер» в части строительства индивидуального жилья.
Это в основном связано с низкими темпами обустройства территорий, так как по законодательству земли могут предоставляться только при наличии водо- и электроснабжения.
Дом на земле – это не только жилье, он может стать экономическим подспорьем для граждан с низкими доходами, особенно для многодетных семей.
Правительство и акиматы обязаны ускорить обеспечение коммуникациями участков под социальные частные дома, в том числе через государственно-частное партнерство.
Прошу депутатов взять «под крыло» решение этой важной проблемы. Неужели мы не сможем обеспечить доступным жильем трудящихся на селе, заставить работодателей строить арендные дома через субсидирование затрат и, в конечном счете, улучшить качество жизни наших многочисленных сограждан?
* * *
Предмет серьезной обеспокоенности – семейно-демографическая ситуация.
К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Соцопросы показывают, что около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода.
Прогнозы ООН в отношении роста населения Казахстана в сравнении с нашими соседями по Центральной Азии неутешительные.
Поручаю Правительству запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби». Надо увеличить количество квот по программам ЭКО до 7 тысяч, то есть в 7 раз.
Особое внимание нужно уделить вопросам безопасности и охраны прав детей.
Мы значительно ужесточили уголовную ответственность за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Но проблема остается острой.
Такие преступники заслуживают более сурового наказания, без права на помилование и досрочное освобождение. Они должны содержаться в учреждениях максимальной безопасности.
Каждое подобное дело должно быть на особом контроле органов прокуратуры. Бездействие или халатное отношение со стороны социальных и правоохранительных органов будет строжайше наказываться.
В целом, нам необходима новая парадигма социальной политики.
Сфера социального обеспечения регулируется 17 законами и десятками подзаконных актов. Это привело к сложности и разрозненности регулирования. Результат – размытость ответственности государства, непонимание гражданами собственных прав.
Поручаю Правительству приступить к разработке Социального кодекса страны.
Следует принять меры по цифровизации социальных платежей. Для этого нужно внедрить цифровой «социальный кошелек» гражданина, а также создать соответствующую товаропроводящую систему.
Нашему обществу предстоит изменить восприятие трудовых ценностей, научить молодое поколение ценить труд, не делить его на престижный и непрестижный.
К сожалению, молодые люди, хотят разбогатеть моментально, отсюда их повальное увлечение лотереями, ставками в букмекерских агентствах. В обиходе популярными стали неуместные анекдоты о гастарбайтерах, уничижительное отношение к их труду.
В эти тревожные месяцы мы воочию убедились в непреходящем значении труда.
Огромный фронт работы проделан младшим медицинским персоналом, работниками коммунальных служб, сферы услуг. Это настоящий трудовой подвиг. Люди, его совершившие, не останутся без внимания государства.

V. ҚОЛЖЕТІМДІ ӘРІ САПАЛЫ БІЛІМ
Коронавирус індетінің салдарынан дүние жүзіндегі мектеп оқушылары мен студенттердің басым көпшілігі қашықтан оқуға көшті. Бұл жұмыстың тәсілі мен мазмұнын түбегейлі өзгертуде.
Қашықтан оқыту ісін ұйымдастыруда Үкіметтің жіберген қателіктерін жақсы білеміз.
Ашығын айтқанда, әлі күнге дейін нақты бір онлайн-платформа жоқ. Мұғалімдер, оқушылар және ата-аналар күндіз-түні «WhatsApp»-тан бас көтермейтін болды.
Толыққанды оқу үдерісі үшін қажетті барлық функциялары бар бірыңғай онлайн білім беру платформасын шұғыл әзірлеу қажет.
Дегенмен, сапалы білім алу үшін әдеттегідей сабаққа қатысып, мұғалімдермен және сыныптастармен араласудың орны бөлек. Сондықтан, санитарлық талаптарды сақтай отырып, білім алудың қалыптасқан дәстүрлі тәсіліне қайта көшудің тәртібін әзірлеген жөн. Бұл, әсіресе, мектептер үшін маңызды.
Күнделікті мәселелерді шешумен қатар, балалардың бәріне бірдей мүмкіндік туғызу үшін жүйелі шаралар қабылдау қажет. Балаларымыз қай жерде тұрса да, қандай тілде оқыса да сапалы білім алуы керек.
Білім саласындағы басты мәселенің бірі – ұстаздар жалақысының аздығы.
Мен 2021 жылдың қаңтар айынан бастап мұғалімдердің еңбекақысын 25 пайызға көбейту жөнінде шешім қабылдадым. Жалақы мөлшері алдағы уақытта да арта береді.
Бұл мақсатқа алдағы үш жылда қосымша 1,2 триллион теңге бөлінеді.
Нам нужно решить проблему всестороннего развития ребенка до поступления в школу. Ставлю задачу к 2025 году обеспечить 100-процентный охват детей до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением.
Строительством только государ­ственных детских садов эту задачу не решить. Нужно привлечь частный бизнес, найти новые формы поддержки, включая ваучерный механизм финансирования. Родители смогут выбрать любой детский сад или школу, расплатиться там ваучером от государства.
Специалисты обоснованно утверж­дают, что государственная поддержка только одаренных школьников может усилить социальную дистанцию между детьми. Это недопустимо.
В связи с этим государство поддержит так называемые «обычные» школы. Это также поможет преодолеть разрыв между городом и селом в сфере образования.
В целях повышения уровня грамотности граждан, их цифровых зна­ний поручаю Правительству разра­ботать Концепцию непрерывного обра­зования. В этом документе нуж­но предусмотреть активное внед­рение альтернативных вариантов неформального образования, признание результатов самостоятельного обучения, сертификацию профессиональных навыков.
Мы также должны переориен­тировать всю систему профес­сио­нального образования на формирование компетенций, востребованных на рынке труда.
Ставка будет сделана на подготовку новой волны предпринимателей. Поэтому предмет «Основы пред­принимательства» должен изучаться на всех уровнях образования – от школ до ВУЗов.
Необходимо обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения.
В условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды тенге из бюджета государства и квазигоскомпаний расходуются неэффективно.
Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и, конечно, детям. В каждой области, крупных районных центрах следует открыть спортивные секции.
Требуется возобновить деятельность «детских кружков», где представители юного поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества.
Современные реалии бывают настолько опасными для детей, что их энергию и любознательность нужно направить в правильное русло. Ведь дети это будущее нашего государства.
Работу акимов будем оценивать и по этому критерию.
Несколько слов о качестве высшего образования. В прошлом году я поручил закрыть учебные заведения, занимающиеся «печатанием» дипломов.
Работа идет трудно из-за сопро­тивления влиятельных лиц, вовлеченных в прибыльный образовательный бизнес. Но проблему нужно решить. Премьер-Министр должен взять данный вопрос на особый контроль.
Ғылым саласын дамыту туралы да айтқым келеді.
Бұл мәселеде бізге тың көзқарас пен жаңа тәсілдер керек, сондай-ақ, халықаралық тәжірибеге арқа сүйеуіміз қажет.
Үкіметке жыл сайын әлемнің жетекші ғылыми орталықтарында 500 ғалымның тағылымдамадан өтуін қамтамасыз етуді, сондай-ақ, «Жас ғалым» жобасы аясында зерттеу жүргізу үшін 1000 грант бөлуді тапсырамын.
Ғылымды қаржыландырудың және қолдаудың маңызды көзі – ірі кәсіпорындардың, әсіресе шикізат саласындағы компаниялардың қаражаты.
Тапқан табыстың 1 пайызын ғылым мен технологияны дамытуға беру туралы қолданыстағы норма талаптары сақталмай отыр. Көп жағдайда бұл қаражат компаниялардың ішінде бөлініске түсіп кетеді.
Үкіметке осы қаражатты жинақтау ісін орталықтандыруды және оның бюджет арқылы жалпыұлттық ғылыми басымдыққа сай бөлінуін қамтамасыз етуді тапсырамын.
Ірі бизнес өкілдері өңірлік университеттердің ғылыми қызметін қамқорлыққа алса, нұр үстіне нұр болар еді.
Бізге елімізді ғылыми-техно­логиялық тұрғыдан дамыту жөніндегі арнаулы бағдарламалық құжат қажет. Оның басты міндеті ұлттық деңгейдегі нақты мәселелерді шешуге ғылымның әлеуетін пайдалану болмақ.
VI. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Кризис, вызванный пандемией, нас многому научил. Например, ценить труд врача. А ведь медицинские работники когда-то оказались на периферии государственного внимания.
Разумеется, важность профессии врача должна подкрепляться и мате­риально.
Поручаю при ближайшем уточнении бюджета выделить 150 миллиардов тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие.
Мы делаем это сейчас, в период кризиса, мы должны делать это и на системной основе.
2023 жылға қарай дәрігерлердің жа­лақысы экономикадағы орташа жалақыдан екі есе артық болады.
Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселелері шешілді, бірақ отандық фармацевтика саласын аяғынан тік тұрғызу керек. Барлық негізгі дәрі-дәрмектер мен медицина бұйымдары Қазақстанда өндірілуге тиіс. Бұл – ұлттық қауіпсіздік мәселесі.
Келесі жылдан бастап осы бағытта нақты нәтиже күтемін.
Тағы бір мәселе – медициналық инфра­­құрылымды дамыту.
Жыл соңына дейін еліміздің аймақ­тарында 13 жаңа жұқпалы аурулар ауруханасы салынады.
Ал, 2025 жылға қарай денсаулық сақтау саласына арналған 20 заманауи көпсалалы нысан пайдалануға беріледі. Бұл – осы мақсатқа орай 1,5 триллион теңгеге жуық инвестиция тартылады деген сөз.
Елбасының бастамасымен Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында 2 көпсалалы медициналық орталық салы­нады. Бұл орталықтар еліміздің бетке ұстар мекемелеріне айналып, инновациялық өсімге және қолданбалы медицинаның дамуына тың серпін беретін болады.
Правительству предстоит карди­нально пересмотреть подходы к орга­низации первичной медицинской помощи.
Она должна стать более мобильной и дос­тупной широкому кругу населения, в том числе сельчанам.
Следует принять меры по возрож­дению транспортной медицины для отдаленных регионов.
Чтобы создать эффективное сельское здравоохранение в течение трех лет понадобится обеспечить все сельские населенные пункты фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями.
Пандемия остро поставила вопрос о подготовке докторов редких специальностей: эпидемиологов, инфекционистов, реаниматологов, пульмонологов, кардиологов.
Поручаю Правительству составить долгосрочный (может быть на 10 лет) прогноз обеспечения кадрами медицинских учреждений.
Меры по дальнейшему развитию национального здравоохранения позволят полностью оснастить необходимым оборудованием все медицинские организации, на 50% обновить коечный фонд, заменить устаревшую инфраструктуру, довести ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет.
VII. ЭКОЛОГИЯ И ЗАЩИТА БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Охрана окружающей среды и экологическое развитие выходят на первый план казахстанской повестки дня.
Этим вопросом занимается весь цивилизованный мир, и нам негоже оставаться в стороне от магистральной тенденции.
Разработан проект нового Эколо­гического кодекса, призванный решить целый ряд системных проблем. Прошу Парламент рассмотреть и принять этот важный документ до конца года.
Правительству поручаю приступить к реализации практических мер по улучшению экологической ситуации. Следует утвердить долгосрочные планы сохранения и рационального использования биологического разнообразия.
В течение пяти лет будет осуществ­лена посадка более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов – в населенных пунктах. Эта акция приведет к масштабному озеленению нашей страны. Остро стоит вопрос наращивания зеленого пояса вокруг столицы.
Законодательно и нормативно нуж­но защитить национальные пар­ки и другие природные богатства Казахстана, ужесточить уголовное и административное преследование граждан, совершающих право­нарушения в этой сфере.
Необходимо уделить должное вни­мание экологическому воспитанию подрастающего поколения в школах и вузах. Экологическую акцию «Birge – taza Qazaqstan», призванную укрепить экологические ценности в обществе, следует проводить на систематической основе.
Важная задача – активное развитие культуры экологического туризма внутри страны.
В среднесрочной перспективе рост экономики должен становиться все более «зеленым». Поэтому уже сейчас следует заложить основу для глубокой декарбонизации.
Поручаю Правительству в сотруд­ничестве с научным обществом и частным сектором разработать пакет предложений по «зеленому росту».
Правительству совместно с граж­данским сектором предстоит также разработать законопроект «О защите животных». Отношение к животным является мерилом цивилизованности любого государства, а у нас с этим далеко не все в порядке.
VIII. ӘДІЛЕТТІ МЕМЛЕКЕТ АЗАМАТТАРДЫҢ МҮДДЕСІН ҚОРҒАУ ЖОЛЫНДА
Заң үстемдігі орнықпаса және азаматтардың қауіпсіздігіне кепілдік берілмесе, әлеуметтік-экономикалық дамудың бірде-бір міндеті табысты жүзеге асырылмайды.
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» – бұл, шын мәнісінде, «Әді­летті мемлекет» құру тұжырымдамасы.
Азаматтардың мәселелерін тыңдап, көріп қана қою жеткіліксіз. Ең бастысы – дұрыс және әділ шешім шығару қажет.
Азаматтар мүддесіне қызмет ететін мемлекеттің жаңа стандарттарын әзірлеу үшін көп жұмыс атқаруымыз керек. Осы тұрғыда құқық қорғау және сот жүйелеріне негізгі рөл жүктеледі. Бұл салаға реформа аса қажет.
Реальность стремительно меняется. Чем больше силовые структуры будут полагаться на передовые методы работы, тем больше у них шансов вписаться в контекст международной практики.
Нынешняя ситуация в стране предъявляет новые требования к правоохранительным органам, которые должны идти навстречу запросам граждан.
Однако в работе правоохранительной системы в силу инерции прошлого по-прежнему преобладает обвинительный уклон. Нередки случаи, когда граждане необоснованно вовлекаются в орбиту уголовного преследования.
Оперативные сотрудники, выяв­ляющие преступления, и следователи, принимающие процессуальные решения, работают в подчинении у одних и тех же начальников, для которых главной задачей является раскрытие преступления и направление дела в суд. Но права и свободы граждан не должны страдать в угоду показателям.
Что касается прокурорского над­зора, то он носит запоздалый характер. Прокуроры знакомятся с обстоятельствами дел только перед направлением в суд.
Следует модернизировать уго­ловную сферу по примеру развитых стран ОЭСР. Нам нужна модель, обеспечивающая своевременную защиту прав граждан и отвечающая высоким международным стандартам. Считаю необходимым внедрить в Казахстане трехзвенную модель с четким разделением полномочий.
Полиция должна выявлять прес­тупления, устанавливать при­частных лиц, собирать и закреплять улики.
Прокурор обязан давать неза­ви­симую оценку собранным дока­зательствам, пресекать нарушения прав граждан, не допускать вовлечения доб­росовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинение в суде.
Суд будет рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу.
Такой подход укрепит систему сдержек и противовесов, создаст на каждом этапе эффективные фильтры.
Еще раз подчеркиваю: законность и справедливость должны быть обеспечены по умолчанию. Нужно помнить, что от ошибок в уголовных делах зависят судьбы людей.
По уголовным делам уже с 2021 года следует законодательно возложить на прокурора обязанность согласования ключевых процессуальных решений, затрагивающих права и свободы человека.
Важно обеспечить стабильность уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Его частые корректировки отри­цательно влияют на правоприменение и не позволяют наработать едино­образную следственную и судебную практику.
Решения, касающиеся применения законодательства, зачастую прини­маются без надлежащего анализа и прогнозирования, исходя из удобства правоприменителей. Поэтому пред­стоит выработать новые понятия «адми­нистративного» и «уголовного» правонарушений. Обществу и юридической общественности станет по­нятной логика установления наказания за правонарушения.
Во всем прогрессивном мире институт полиции развивается на основе сервисной модели. Мы тоже заявили о переходе на такую модель, но пока работа привела только к фрагментарным результатам.
Назрела более целостная реформа местной полицейской службы по принципу «полиции шаговой доступности», где ключевая роль отводится участковому инспектору.
Следует законодательно повысить статус участкового инспектора, пре­доставить ему все возможности для продуктивной работы. Он должен быть узнаваемым, доступным, авторитетным для граждан, активно защищать их права.
Важно научить сотрудников пра­воохранительных органов вес­ти открытый диалог с людьми. Это направление должно стать приоритетным в системе подготовки и подбора кадров.
Много говорится о развитии сис­тем видеонаблюдения, но при этом помещения самих правоохранительных органов зачастую так и остаются «слепыми» зонами.
Поручаю ввести сплошное видео­наблюдение в пенитенциарных учреж­дениях, служебных помещениях полиции.
Структуру Министерства внутрен­них дел требуется пересмотреть, осво­бодив его от непрофильных функций, что повысит эффективность работы этого важного ведомства.
Учитывая, что мы вступили в эпоху природных и техногенных катастроф, полагаю необходимым воссоздать Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Проблемы имеются и в работе по профилактике преступности. Нужно переориентировать надзор прокуратуры на эффективное решение проблем, с которыми обращаются граждане и бизнес.
У нас так повелось, что стоит появиться на горизонте солидному инвестору, силовые и контролирующие органы тут же сбегаются его проверять.
Правительству и Парламенту предстоит законодательно оградить бизнес от чрезмерного вмешательства силовых структур.
Требуют пересмотра действующие пороги привлечения бизнеса к уголовной ответственности за нало­говые правонарушения.
Любые следственные действия в отношении зарегистрированных пред­принимателей могут осуществляться только с санкции суда или прокурора. Надо рассмотреть и такой вариант.
Важный критерий правового государства – беспристрастное и спра­ведливое правосудие.
Суд должен быть состязательным, а судья – свободным от стороны обвинения. Для этого необходимо обеспечить равенство адвоката и прокурора.
Укрепление доверия общества к судам должно стать приоритетной целью. Ее достижение возможно только совместными усилиями государства и самого судейского корпуса.
Судебная система не может быть замкнутой корпорацией. Высшему судебному совету и Верховному суду следует активизировать работу по привлечению к отправлению правосудия новых профессиональных кадров.
Судебная система нуждается в специалистах в области налого­обложения, недропользования, интеллектуальной собственности, корпоративного права.
Отбор судей должен сопровождаться освещением в СМИ, чтобы общество знало, за какие заслуги те или иные кандидаты были приняты на работу.
Нужно развивать и альтернативные способы разрешения споров, что позволит находить компромиссы без участия государства. Такие институты хорошо показали себя в развитых странах.
Почти десять лет назад мы приняли Закон «О медиации». Но до настоящего времени ни один государственный орган не занимается его развитием, внятная государственная политика отсутствует.
Данное положение дел следует исправить.
При Администрации Президента создается представительная Комиссия по реформе правоохранительной и судебной системы.
Сыбайлас жемқорлықпен күрес барынша жүйелі сипат алуда. Жемқорлықтың пайда болу себептеріне көбірек назар аударылып, алдын алу жұмыстары жүргізілуде.
Енді жемқорлыққа апаратын факторларды анықтау үшін мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектордың нормативтік актілері мен жұмыс үдерісіне жемқорлыққа қарсы күрес тұрғысынан арнайы талдау жүргізген жөн.
Сонымен қатар, сыбайлас жем­қорлықпен күрес жауапқа тартылудан қорыққан шенеуніктерді дербестік, бастамашылдық және жедел әрекет ету қасиеттерінен айырмауға тиіс.
Біз мемлекеттік бақылауға балама ретіндегі қоғамдық бақылау институтын қолдай отырып, тиісті құқықтық негіз қалыптастыруымыз керек.
Мемлекеттік органдардың, ква­зимемлекеттік сектордың қоғам алдындағы ашықтығын және есептілігін қамтамасыз етуге жол ашатын «Қо­ғамдық бақылау туралы» заңды әзірлеп, қабылдауды тапсырамын.
Қоғамдық кеңестердің рөлін арттыра түсу керек. Оларды сатып алуды ұйымдастыратын комиссиялардың жұмысына тарту қажет. Сондай-ақ, квазимемлекеттік секторда қоғамдық кеңестер құру мүмкіндігін қарастыру керек. Парламент қарауындағы тиісті заң жобасын жыл аяғына дейін қабылдаған жөн.
Сонымен қатар, Қоғамдық кеңес­тердің құрамына түрлі әлеуметтік топ өкілдерін кеңінен тарту қажет. Мысалы, біз мүмкіндігі шектеулі адамдар осындай ұйымдардың жұмысына араласып, өз үндерін жеткізуі үшін қолайлы жағдай жасауымыз керек.
Олар әрқашан мемлекеттің ерекше назарында болуға тиіс.
Квазимемлекеттік құрылымдардың қаржы-шаруашылық қызметін, бюджет қаражатын пайдалану жөніндегі мәлі­меттерді және басқа да құнды деректерді бүкіл қоғамға қолжетімді ету үшін бірыңғай ақпараттық ресурс құру аса маңызды болып отыр.
Мемлекеттік органдардың шешімі жөніндегі ақпараттың ашықтығы азаматтық қоғаммен сындарлы диалог орнатуға септігін тигізеді.
Ақпаратқа қол жеткізу мәселелері жөніндегі заң жобасын мүмкіндігінше осы сессияның аяғына дейін қабылдау керек.
Сондай-ақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің жаңа тәсілдерін енгізген жөн деп санаймын.
2021 жылдан бастап мемлекеттік қызметшілердің, депутаттардың, судьялардың шетел банктерінде есепшотқа ие болуы, қолма-қол ақша және бағалы заттар сақтауына қатысты жемқорлықпен күрес аясында жаңа шектеулер енгізу керек.
Мемлекеттік қызметшінің немесе квазимемлекеттік мекеме басшысының қос азаматтығы анықталған жағдайда олар қызметінен босатылады.
Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, судьялардың, пара берушілердің және парақорлыққа делдал болғандардың сыбайлас жемқорлығы үшін жазаны қатайту тұрғысынан Қылмыстық кодекске өзгерістер енгізу керек.
Сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыс жасағандарға шартты түрде мерзімінен бұрын босату шарасы қолданылмайды.
Жемқорлықпен ұсталғандардың мемлекеттік қызметте және квази­мемлекеттік секторда жұмыс істеуіне өмір бойы тыйым салатын қағида қатаң сақталуы керек.
Біз сыбайлас жемқорлық деректері туралы хабарлаған адамдарды заң жүзінде қорғайтын жүйе қалып­тасты­руымыз қажет.
Критически важно принять новые меры по защите прав человека.
Для меня эта проблема является приоритетной.
Как и весь мир, Казахстан тоже столкнулся с незащищенностью граждан от травли в интернете. В первую очередь от этого страдают дети. Они особенно остро воспринимают интернет-травлю, которая, к сожалению, приводит к печальным последствиям.
Пришло время принять законо­дательные меры по защите граждан, особенно детей, от кибербуллинга. Нужно усилить и другие меры по защите прав детей, в частности присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений.
Актуальным остается и вопрос совершенствования национального законодательства по борьбе с пытками.
Этот документ, устанавливающий уголовную ответственность за пытки, нужно привести в соответствие с поло­жениями Международной Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных действий.
В нашей повестке дня находится и борьба с торговлей людьми. Здесь Казахстан в глазах международного сообщества выглядит неважно.
Правоохранительным органам предстоит улучшить процедуру расследований таких преступлений. Они должны строго наказываться в судебном порядке.
Данная важная задача требует скоор­динированных действий госорганов.
Надеюсь на скорое принятие соответствующих законов в Пар­ла­менте.
IX. ЦИФРОВИЗАЦИЯ – БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВСЕХ РЕФОРМ
Цифровизация – это не следование модной тенденции, а ключевой инструмент достижения национальной конкурентоспособности.
Прежде всего, предстоит устранить цифровое неравенство, обеспечить максимальный доступ к интернету и качественной связи всех граждан.
Сегодня это такая же базовая потреб­ность, как дороги и электричество.
Дети из социально уязвимых семей должны быть обеспечены компьютерной техникой и качественным интернетом. До конца этого года каждое село с населением более 250 человек получит доступ в интернет.
Мы видим, с какими проблемами сталкиваются люди при назначении пенсий и пособий. Ворох бумаг, хож­дение по мукам.
Необходимо полностью оцифровать эти процессы. «Бегать» должны «данные», а не люди.
Нужно стремиться к отказу от использования бумаги в межве­домственном взаимодействии и при общении с гражданами.
Поручаю до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения, обеспечить цифровое подтверждение информации.
Положительная практика уже имеется по адресной, имущественной и другим подобным справкам.
Удостоверения личности, дипломы, права должны приниматься госорганами в электронном виде.
Для упрощения взаимодействия населения с электронными сервисами следует широко применять биометрию на уровне государственных услуг и в частном бизнесе.
Работа с «данными» должна выйти на новый уровень. Обеспечение единой системы баз данных, их дальнейшее развитие – одна из главных задач Правительства.
Пока эта работа не выстроена должным образом, в том числе из-за доминирования в IT-отрасли ряда государственных и аффилированных с ними компаний.
Министерства и акиматы тоже имеют информационно-аналитические или IT-структуры, которые защищают только узковедомственные интересы в ущерб общей стратегии.
Развитие рынка IT, инжиниринговых и других высокотехнологичных услуг – это не только создание добавленной стоимости и рабочих мест внутри страны, все больше возможностей появляется и для экспорта таких услуг за рубеж. Важно раскрыть данный потенциал.
Перспективным направлением видится взаимодействие IT-отрасли с национальным бизнесом.
Крупные государственные и частные компании тратят десятки миллиардов тенге на разработки и приложения иностранных игроков.
Правительству следует наладить взаимовыгодное сотрудничество между промышленностью и IT-отраслью. Это позволит сформировать цифровые технологические платформы, которые могут стать движущей силой цифровой экосистемы каждой отрасли.
Мы приняли законы, позволяющие Казахстану стать одним из между­народных хабов по обработке и хра­нению «данных». Только за прошлый год в цифровой майнинг было прив­лечено более 80 миллиардов тенге ин­вестиций. Но останавливаться на этом нельзя, следует привлекать в страну мировых цифровых гигантов. Иначе это сделают другие государства.
В течение пяти лет нужно довести объем инвестиций в эту отрасль до 500 миллиардов тенге.
Х. АЗАМАТТАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІ БАСҚАРУ ІСІНЕ ҚАТЫСУЫ
Біз «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» құруды қолға алдық. Бұған дейін айтқанымдай, бұл – мемлекеттік органдар тек азаматтардың күнделікті мәселесіне байланысты жауап қатуы тиіс деген сөз емес. Бұл, ең алдымен, билік пен қоғам арасындағы тұрақты диалог.
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі аза­маттық диалогты дамыту ісіне тың серпін берді. Кеңес еліміздегі жалпыұлттық диалог үдерісін орнықтырып, өз миссиясын орындады. Соның нәтижесінде саяси реформалар топтамасы жүзеге асырылуда.
Атап айтқанда, «Бейбіт жина­лыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» демократиялық тұрғыдан мүлде жаңа заң қабылданды. «Саяси партиялар туралы», «Сайлау туралы», «Парламент және оның депутаттарының мәртебесі туралы» заңдарға өзгерістер енгізілді.
Сондай-ақ, Қылмыстық кодекстің 130-шы бабын қылмыс санатынан алып тастау және 174-ші бабын ізгілендіру үшін өзгерістер қабылданды.
Жұмысты сапалы әрі жедел ат­қар­ғаны үшін Парламентке ризашылығымды білдіремін.
Бұл – саяси саладағы рефор­ма­ларымыздың бастамасы ғана. Оны жаңғырту ісі жалғаса береді. Мемлекеттік биліктің барлық дерлік институттарын реформалау керек.
Жаңғыртудың негізгі мақсаты – тұтас мемлекеттің тиімділігін арттыру.
Егер азаматтарымыздың әл-ауқатын шын мәнінде жақсартқымыз келсе, олардың өздерін осы іске белсенді түрде тартқан жөн. Алдағы саяси реформалардың барлығы халықты мемлекет басқару ісіне кеңінен қатыс­тыруға бағытталуы керек.
Мысалы, қоғамдық пікір сауал­намалары ауыл әкімдерінің сайлау арқылы қызметке келуіне қатысты сұраныстың артқанын көрсетіп отыр.
Бұл маңызды қадамды жан-жақты ойластырып, дәйекті түрде жүзеге асырған жөн. Мұндай жүйенің қалай жұмыс істейтінін нақты білуіміз керек.
Алайда, бұл мәселенің шешімін кейінге қалдыруға болмайды.
Келесі жылы бірқатар ауылдық округ әкімдерінің өкілеттік мерзімі аяқталады. Ауыл әкімдерінің тікелей сай­лауын өткізуге болады деп ойлай­мын.
Жергілікті билік өкілдерінің сай­ланбалы болуымен қатар, мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы құзыреттерді бөлу және жергілікті өзін-өзі басқару ісін айқындап алуымыз қажет.
Аса маңызды мәселенің бірі – аймақтарды бюджеттен қаржыландыру моделін әзірлеу.
Бұл ретте, «орталық пен өңір» арасындағы қарым-қатынастан бөлек, қаражаттың өңір ішінде бөлінуіне айрықша назар аудару керек.
Жергілікті бюджеттерді бекіту барысында бақылауды күшейту қажет. Себебі, бөлінген қаражат көп жағдайда тұрғындардың шынайы қажеттілігіне жұмсала бермейді.
Бір-екі көшені жыл сайын қайта-қайта жөндей беру, имидждік іс-ша­раларға жұмсалатын тиімсіз шы­ғындар азаматтарымыздың наразылығын ту­дыруда. Бұл – орынды.
Инфрақұрылымдық және әлеуметтік бастамаларға аудандар мен елді мекендердің бюджетінен қаражат бөлу үшін қоғамдық сараптама жүргізілуге тиіс. Бұл ретте, онлайн сауалнаманы да қолданған жөн.
Необходимо усилить финансовые возможности местного самоуправления. Для этого предстоит расширить имущественные права и увеличить доходы бюджетов сельских округов.
Это должно стать следующим этапом развития «бюджетов народного участия».
До 1 декабря текущего года Правительство разработает нор­ма­тивную базу и механизмы решения этой важной проблемы.
Следить за оптимальным расхо­дованием местных ресурсов призваны представительные органы – маслихаты. Но их мнение зачастую игнорируется. Это уже политический анахронизм.
Полагаю возможным наделить маслихаты функцией сбора подписей и составления петиций по развитию региона или местным проблемам, которые не находят своего решения порой десятилетиями.
Следует также усилить ревизионные ко­миссии маслихатов. Поручаю Пра­ви­тельству и Счетному комитету под­готовить пакет соответствующих поправок в законодательство.
Нужно внедрить обязательные онлайн-трансляции заседаний мас­ли­хатов. Дискуссии народных избран­ников, их общественно-политический облик не должны быть «тайной за семью печатями» для общества.
Предлагается поэтапно разгра­ничить полномочия органов местного государственного управления и местного самоуправления.
Необходимо повысить статус органов местного самоуправления – сходов и собраний. Их мнение относительно актуальных проблем на местах должно учитываться районными маслихатами для принятия конкретных решений.
Отдельно следует остановиться на вопросе самоуправления в городах.
Запущена реформа по внед­ре­­нию института объединений собственников имущества (ОСИ). Принят соответствующий закон, все многоквартирные комплексы поэтапно перейдут на эту форму управления.
Реформа призвана наладить учет мнений жильцов по управлению собственностью, подотчетности при расходовании средств на содержание и ремонт.
Правительство и акимы должны обеспечить реализацию этой важной ре­формы. Ведь ОСИ, по сути, базовый элемент института самоорганизации и самоуправления.
Пришло время разработать новую Кон­цепцию развития местного само­управления. Парламент на ее базе при­мет пакет соответствующих законов.
Надо признать, формализм и от­сут­ствие оперативности все еще широко присутствуют в работе госорганов. Граждане вынуждены требовать решения своих локальных проблем у центральной власти, обращаться с жалобами к Главе государства.
Поэтому пора делегировать больше полномочий и ответственности местным руководителям.
Благодаря социальным сетям проблемы, не находящие решения на местах, становятся известными всей стране.
Надо создать единый легитимный институт онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и пред­ложений. Такой механизм должен быть полностью защищен от каких-либо манипуляций.
Правительству во взаимодействии с гражданским обществом предстоит разработать нормативно-правовую базу и решить все технические вопросы, касающиеся этого важного проекта.
Ел азаматтарының мүддесін қор­ғау жөніндегі маңызды миссияны бұрынғыдай саяси партиялар атқара береді.
«Nur Otan» партиясы өзінің іс-қимылы арқылы қоғамымыздағы жетекші саяси күш екенін дәлелдеп отыр. Партия алдағы реформаларды жүзеге асыруға белсене атсалысып, өзінің әлеуетін толықтай пайдаланатын болады.
Сонымен бірге, мен, Мемлекет басшысы ретінде, шын мәніндегі көппартиялық жүйені дамытуға күш салуға міндеттімін.
Біз бір орында тұрған жоқпыз. Саяси жүйемізді жаңа жағдайға бейімдеп, оны біртіндеп жетілдіріп келеміз. Саяси реформалар қоғамымызға қажет, сондықтан олар міндетті түрде өз жалғасын табады.
Демократияның басты жауы – білімсіздік пен популизм. Осыны естен шығармаған жөн.
Азаматтарымыз реформаларға қолдау білдіреді деп сенемін. Олар жаңа саяси мүмкіндіктердің арқасында қоғамда «хайпократияның» белең алуына жол бермейді деп үміттенемін.
Айтылған барлық реформалардың, өз­ге­рістердің табысты жүзеге асуы баршамыздың бірлігімізге, отаншылдығымызға және азаматтық жауапкершілігімізге байланысты.
ХІ. ҰЛТТЫҢ ЖАҢА БОЛМЫСЫ
Қазіргі міндет – халқымыздың жаңа болмысын қалыптастыру, тұтас ұлт сапасын арттыру.
Адамды және қоғамды уақыт талабына сай жетілдіру қажеттігін өмірдің өзі көрсетіп отыр.
Жаңарған ұлт қана жаңғырған елдің жетістігін жаһан жұртына таныта алады.
Мен халқымыздың әлем үлгі тұтарлық жақсы қасиеттерінің көбірек болғанын қалаймын.
Ұлтымыз жаңа сапаға көшуі үшін біздің күнделікті өмірлік ұстанымдарымыз да өзгеруі керек.
Қазақ қоғамында жаңа қағидаттар және жаңа бағдарлар салтанат құруға тиіс.
Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: «Білімді болуға оқу керек. Бай болуға кәсіп керек. Күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек» дейді.
Бұл көзқарас бүгінгі күні өте маңызды.
Біріншіден, жиырма бірінші ғасырдың ұрпағы терең білімді болғаны жөн.
Екіншіден, жас буынды ерінбей еңбек етуге бейімдеу қажет.
Үшіншіден, кез-келген істі кәсіби дағды арқылы жүзеге асырған дұрыс.
Төртіншіден, темірдей тәртіп және жоғары жауапкершілік баршамыздың бойымызда болуы керек.
Бесіншіден, әділдіктен айнымаған жөн. Әділдік – қоғам дамуының маңызды шарты. Әділеттілік – әсіресе, ел-жұрттың тағдырын шешу үшін аса қажет қасиет.
Алтыншыдан, бізге керегі – адалдық, ұқыптылық, тиянақтылық. Бәріміз нағыз қазақты дәл осындай кейіпте көргіміз келеді. Біз сонда ғана бәсекеге қабілетті мемлекет, зияткер ұлт қалыптастыра аламыз.
Қазақ зиялыларының жаңа кезеңдегі міндеті – ұлт болмысының жаңа қағидаттарын орнықтыру. Сондай-ақ, ұлт сапасын арттыруға атсалысу.
Жаңғырған қоғам жат әдеттерден біртіндеп арылуы керек.
Ысырапшылдық пен даңғазалық қоғамның да, адамның да абыройын төгеді. Жауапсыздық, немқұрайлылық бүкіл елді қасіретке ұшыратады. Ал, бос сөзділік пен бөспелік, мақтаншақтық қоғамның дамуын тежейді. Бұл туралы ұлы Абай «Өңкей жалған мақтанмен, шынның бетін бояйды» деп ашық айтқан. Бұл мәселе бүгінгі күні де өзекті болып отыр.
Биік мұратқа жетелейтін еңбек деген ұлы ұғымды әр азаматтың санасына сіңіргеніміз жөн. Біздің елімізде «Жауапты мемлекет – жауапты қоғам – жауапты адам» жүйесі берік орнығуы керек.
Құрметті отандастар!
Алдымызда ауқымды әрі күрделі міндеттер тұр. Соларды табысты жүзеге асыру үшін тың тәсіл, жаңаша ойлау, жалпыұлттық ынтымақ және өзара қолдау қажет.
Біздің стратегиялық бағытымыз – айқын. Түйткілді тұстарымыз бен кемшіліктерімізді жақсы білеміз.
Бүгін мен бүкіл қоғам алдында дағдарыс жағдайында атқарылатын іс-шаралардың жоспарын баяндадым. Оның жемісті жүзеге асуы әрқай­сы­мызға байланысты.
Баршамыз өз-өзімізді дамытуға күш салуымыз керек. Замана сынағы бізден үздіксіз қозғалысты, мықты күш-жігерді және табанды еңбекті талап етіп отыр.
Сондықтан, еліміздің бақытты әрі жарқын келешегі әр азаматтың қажырлы қызметіне байланысты болмақ. Әр буынның маңдайына түрлі сынақ жазылған.
Біз төл тарихымызда тағдырдың түрлі сынынан әрдайым сүрінбей өттік. Еліміз ең күрделі деген міндеттерді шеше алады. Біз бұған дайынбыз.
Біз – халқымыздың Тәуелсіздік жолындағы сан ғасырлық арман-тілегіне қол жеткізген ұрпақпыз.
Келер жылы Тәуелсіздігімізге 30 жыл болады. Бұл мерейлі дата – Егемен еліміз үшін аса маңызды меже. Бұл – жаңа тарихи кезеңнің басы.
Бізге мемлекеттің болашағы үшін зор жауапкершілік жүктеліп отыр.
Бірлігіміз бен ынтымағымыз мығым болса, барлық қиындықты жеңіп, мақсатымызға жетеміз.
Бұл біздің қолымыздан келеді.
Мен бұған кәміл сенемін.
Еліміз әрқашан аман болсын.
Баршаңызға рақмет.

akorda.kz

Поделиться ссылкой: