АтТракциондар қауіпсіздігі туралы

565 Views

 «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес»:
1.Техникалық регламенттер өзіне қатысты қолданысқа енгізілген өнім­нің белгіленген тәртіппен расталған, техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкестігі оның нарықтағы айналысының қажетті шарты болып табылады.
2.Техникалық регламенттер өзіне қатысты қолданысқа енгізілген, сәй­кестікті бағалаудан өтпеген, сондай-ақ, сәйкестікті бағалау туралы құжаттарсыз немесе техникалық реттеу тізілімінде немесе Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжат­тары­ның бірыңғай тізілімдерінде осындай құжаттардың бар-жоғы туралы мәліметтер болмаған кезде өнімді айналысқа шығаруға тыйым салынады.
Техникалық регламенттер өзіне қатыс­ты қолданысқа енгізілген, бел­гіленген тәртіппен сәйкестікті баға­лау­дан өтпеген өнімді жарнамалауға жол берілмейді.
Негізгі уақытта Еуразиялық эконо­микалық одақ аумағында Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің 2016 жылғы 18 қазандағы № 114 шешімімен Еуразиялық экономикалық одақтың «Аттракциондар қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті (бұдан әрі — техникалық регламент) күшіне енген.
Аталған техникалық регламент адамның өмірін және (немесе) ден­сау­лығын, мүлікті, қоршаған орта­ны қорғау, тұтынушыларды жаңы­лыс­­тыратын әрекеттердің алдын алу мақсатында аттракциондардың қауіп­сіздігіне және олармен байланысты жобалау, дайындау, монтаждау (жинау, орнату), баптау, пайдалану, сақтау, тасы­малдау және кәдеге жарату процес­теріне қойылатын ең аз қажетті талап­тарды белгілейді.
Техникалық регламент балалардың ойын алаңдарына арналған жабдыққа және әлеуетті биомеханикалық тәуекел дәрежесі (RB-4) болмашы аттрак­циондарға, сондай-ақ осы техникалық регламент күшіне енгенге дейін дайын­далған және пайдалануға берілген аттракциондарға қолданылмайды.
Осы техникалық регламент күшіне енгенге дейін дайындалған және пайдалануға берілген аттракциондарды пайдалану мүмкіндігі мен шарттары Одаққа мүше мемлекеттердің (бұдан әрі — мүше мемлекеттер) заңнамасында айқындалады.
Сонымен қатар, Қазақстан Рес­публикасы Индустрия және инфра­құрылымдық даму министрлігі техникалық реттеу және метрология Комитеті төрағасының м.а. 10.06.2019 жылғы №241-НҚ бұйрығымен ҚР СТ 3359-2019 «Аттракциондарды пайдалануға беру және пайдалану кезіндегі қауіпсіздікке қойылатын талаптар» аттракциондар қауіпсіздігі саласындағы ұлттық стандарт (бұдан әрі — Стандарт) бекітілген, ол келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, аттрак­циондарды техникалық күтіп-ұстауға және авариясыз пайдалануға қойылатын негізгі ұйымдастырушылық және тех­никалық талаптарды белгілейді.
Осы Стандарттың әзірлеушісі Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік Комитеті болып табылады.
Стандарт халықтың демалуына арнал­ған аттракциондарға қолда­ныла­ды, олар келесі түрлерге бөлінеді:
– үдемелі қозғалыстың механи­ка­лан­дырылған аттракциондары (оның ішінде суды пайдалана отырып);
– айналмалы қозғалыстың механика­ландырылған аттракциондары;
– күрделі қозғалыстағы механика­ландырылған аттракциондар;
– автодромдар мен картингтер;
– механикаландырылмаған аттрак­циондар;
– балаларға арналған аттракциондар;
– үрлемелі аттракциондар (үрлемелі жаб­дық: үрлемелі батуттар, төбешіктер, лабиринттер).
Пайдаланылатын аттракциондардың қауіп­сіздік жағдайы үшін жалпы бас­шы­лық пен жауапкершілікті Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Стандарттың талаптарына сәй­кес қауіпсіздік жөніндегі қажетті ұйым­дастырушылық және техникалық іс-шараларды өткізу жолымен аттрак­циондарға келушілер мен қызмет көрсету персоналының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін меншік нысанына қарамастан пайдаланушы ұйымның иесі немесе басшысы көтереді.
Осы Стандарт жергілікті атқарушы органда (бұдан әрі — ЖАО) тіркеу тәртібін және аттракциондарды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етудің 5 кезеңін қамтиды, атап айтқанда:
– монтаждау( құрастыру және орна­ту), баптау және реттеу (дайын­даушының ұсынымдарына сәйкес);
– техникалық куәландыру;
– ЖАО есепке қою;
– пайдалануға рұқсат;
– пайдалану.
1. Аттракционды монтаждау мен реттеуді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы қызметті жүзеге асыруға лицензиясы (рұқсаты) болған кезде мамандандырылған монтаждау ұйымдары жүргізуге тиіс.
Монтажды бастамас бұрын, аттрак­цион иесі олардың жай-күйі мен толықтығын бағалау үшін аттракцион құры­лымдары мен жабдықтарын тек­середі, сондай-ақ монтажды жүргізген ұйыммен бірге аттракционның техни­калық дайындығы туралы акт жасайды.
Монтаждау қорытындысы бойынша аттракционды пайдалануға қабылдау актісі жасалады, оған сынақ және өлшеу хаттамалары қоса беріледі.
2. Техникалық куәландыру.
Пайдаланушы ұйымның иесі немесе басшысы белгілі бір кезеңге аттрак­ционды одан әрі қауіпсіз пайдалану мүм­кіндігін айқындау мақсатында аттрак­ционның техникалық жай-күйін тексеру жөніндегі жұмыстар кеше­нін жүргізу үшін аккредиттелген зертханаларға және сәйкестікті растау жөніндегі органдарға жүгінеді.
Жамбыл облысы және Қазақстан Республикасы бойынша сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган­дардың және сынақ зертхана­ларының тізімі www.nca.kz сайтында көрсетілген.
Жұмыс қорытындысы бойынша иесіне немесе пайдаланушы ұйымның басшысына сынақ хаттамасы беріледі.
3. ЖАО-ға аттракционды есепке қою.
Стационарлық және жылжымалы аттракциондар елді мекендер шекарасы шегінде ЖАО-ға есепке қоюға жатады.
Аттракционды тұрақты, уақытша есепке алу және қайта тіркеу үшін иесі немесе пайдаланушы ұйым есепке қою үшін қажетті құжаттарды ұсынады.
ЖАО-да ұсынылған құжаттар бел­гіленген тәртіппен қаралады және олар осы Стандартта жазылған талаптарға сәй­кес келген жағдайда аттракцион есеп­ке қойылады. Аттракцион пас­портына берілген тіркеу нөмірі көр­сетілген жазба және лауазымды адамның қолы енгізіледі.
4. Аттракциондарды іске қосу.
Монтаждау аяқталғаннан кейін стационарлық аттракционды пайда­лануға жібермес бұрын, аттракцион иесі аттракционды толық техникалық куә­ландырудан өткізгеннен кейін, әдетте, оны қабылдау жөніндегі комиссия құрады.
Комиссия жұмысының нәтижелері бойынша аттракционды пайдалануға қабылдау актісі ресімделеді және оған Комиссияның барлық мүшелері қол қояды.
Комиссия жұмысына қатысқан ЖАО-ның лауазымды тұлғасы (аталған органда есепке қоюға жататын аттрак­цион үшін) немесе иесінің уәкілетті өкілі қабылдау актісінің негізінде аттрак­ционды пайдалануға рұқсат беруді жүзеге асырады.
Аттракцион осы Стандарттың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда пайдалануға жіберілмейді.
«Қазақстан Республикасындағы жер­гілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес, ЖАО-ның құзыретіне аттракциондардың, балалардың ойын алаңдарына арналған жабдықтың қауіпсіз пайдаланылуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру кіреді.

Поделиться ссылкой: