Т.Рысқұлов аудандық аумақтық сайлау комиссиясының Хабарламасы

52 Views

Т.Рысқұлов аудандық аумақтық сайлау комиссиясының Хабарламасы 

2024 жылдың 14-ші шілдесіне тағайындалған Қазақстан Республикасы аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін тікелей кезекті сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспарына сәйкес, Т.Рысқұлов ауданындағы Луговой ауылдық округіне қарасты учаскелік сайлау комиссияларының құрамы жөнінде аудандық сайлау комиссиясы хабарлайды.

№ 357 учаскелік сайлау комиссиясы
(Луговой ауылы, Т.Рысқұлов к-сі, 2а. Т.Рысқұлов о/м ғимараты).

Комиссия төрағасы – Түзелбаев Қанатбек Мұратұлы
Комиссия төрағасының
орынбасары – Ержанова Атира Жолдасқызы
Комиссия хатшысы – Сұраншиева Бақыткүл
Әбдіжалилқызы
Комиссия мүшелері:
– Киікбаева Мағрипа Тоқташбекқызы
– Құдыс Дулат Базарбайұлы
– Сайлыбаева Мақбал Абдықызырқызы
– Өскенбаева Гүлжан Жапсарбайқызы
– Елеманова Эльмира Мерекешқызы
– Ихласова Гүлжан Кәрімбайқызы

№ 358 учаскелік сайлау комиссиясы
(Луговой ауылы, С.Есімұлы к-сі, 61 В. Балалар мен жасөспірімдер дене шынықтыру клубы).

Комиссия төрағасы – Атабаев Тимур Берікұлы
Комиссия төрағасының
орынбасары – Муленбаева Гүлбану Мұрасқызы
Комиссия хатшысы – Сүттібаева Жайнагүл
Нәжімханқызы
Комиссия мүшелері: – Мырзақұлова Жанар Асанқызы
– Жарылқасынова Айгүл Болатқызы
– Ниязқұлова Ақмарал Үменқызы
– Жұмалы Назгүл Әміржанқызы
– Оспанова Жадыра Тұрысбекқызы
– Базарбаев Мақсат Дүзбайұлы
№ 359 учаскелік сайлау комиссиясы
(Луговой ауылы, Жантелі батыр к-сі,32. М.Горький атындағы о/м ғимараты).

Комиссия төрайымы – Найзабекова Гүлсүм Ибрайқызы
Комиссия төрайымының
орынбасары – Абақова Алшакүл Жолдасқызы
Комиссия хатшысы – Ахметжанов Арман Боранханұлы
Комиссия мүшелері:
– Қаипова Рыскүл Үкібайқызы
– Қауғабаева Анар Қауғабайқызы
– Иманқұлов Бауыржан Кырғызбайұлы
– Ойтаева Айгүл Төлепбергенқызы
Т.Рысқұлов аудандық аумақтық
сайлау комиссиясы.

Сообщение Территориальной избирательной комиссии района Т.Рыскулова

В соответствии с календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению прямых очередных выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов Республики Казахстан, назначенных на 14 июля 2024 года, избирательная комиссия района Т.Рыскулова сообщает о составе участковых избирательных комиссии Луговского сельского округа, района Т.Рыскулова.

Участковая избирательная комиссия № 357
(Село Луговой, ул.Т.Рыскулова, 2а, здание средней школы имени Т.Рыскулова).

Председатель комиссии – Тузелбаев Канатбек Муратович
Заместитель председателя
комиссии – Ержанова Атира Жолдасовна
Секретарь комиссии:
– Сураншиева Бакыткул Абдижалиловна
Члены комиссии: – Кикбаева Магрипа Токташбековна
– Кудыс Дулат Базарбайулы
– Сайлыбаева Макбал Абдыкызыровна
– Ускембаева Гульжан Жапсарбаевна
– Елеманова Эльмира Меркешовна
– Ихласова Гульжан Каримбаевна

Участковая избирательная комиссия № 358
(Село Луговой, ул.С.Есимова, 61 В, здание Детско-юношеского физкультурного клуба).

Председатель комиссии – Атабаев Тимур Берикович
Заместитель председателя
комиссии – Муленбаева Гулбану Мурасовна
Секретарь комиссии – Суттибаева Жайнагул
Нажимхановна
Члены комиссии – Мырзакулова Жанар Асановна
– Жарылкасынова Айгуль Болатовна
– Ниязкулова Акмарал Уменовна
– Жумалы Назгул Амиржанкызы
– Оспанова Жадыра Турысбековна
– Базарбаев Максат Дузбаевич

Участковая избирательная комиссия № 359
(Село Луговой, ул. Жантели батыр, 32, здание средней школы имени М.Горького).

Председатель комиссии
– Найзабекова Гульсум Ибраевна
Заместитель председателя
комиссии – Абакова Алшакул Жолдасовна
Секретарь комиссии – Ахметжанов Арман Боранханович
Члены комиссии – Каипова Рыскуль Укубаевна
– Каугабаева Анар Каугабаевна
– Иманкулов Бауыржан Киргизбаевич
– Ойтаева Айгуль Тулепбергеновна
Территориальная избирательная
комиссия района Т.Рыскулова

Поделиться ссылкой: